เป้าหมายในการป้องกันและควบคุม โรคไม่ติดต่อของประเทศ  infographic video

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 11628

Downloaded 

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะสินค้าเกษตรที่เป็นอาหารและอาหาร

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 7049

Downloaded 

สปสช. ชี้แจงการจัดสรรงบกองทุน ครั้งที่1

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4930

Downloaded 

ธรรมนูญสุขภาพ ตำบลชะแล้

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3185

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2837

Downloaded 

สปสช.ชี้แจงการดำเนินงานงบกองทุน ครั้งที่1

ชมล่าสุดเมื่อ28 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2727

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ศ.เกียรติคุณ ดร.วิจิตร  ศรีสุพรรณ

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2424

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.บุญเรียง  ชูชัยแสงรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ39 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2384

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย ลัภย์ หนูประดิษฐ์

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2348

Downloaded 

สปสช.ชี้แจง นโยบายจ่ายยาต้านไวรัส Oseltanivir ในเอกชน

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2236

Downloaded 

รายงานสานพลัง โดยนายแพทย์ชาตรี เจริญศิริ

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2224

Downloaded 

สุนทรพจน์พิเศษ ดร.นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง

ชมล่าสุดเมื่อ42 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2205

Downloaded