ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด หมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2557

Downloaded 458

ความเชื่อมโยงสมัชชาปฏิรูประดับชาติ/จังหวัด/ประเด็น

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2520

Downloaded 423

หลักเกณฑ์-แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาปฏิรูป

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2402

Downloaded 426

เสวนาบทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (2/2)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1953

Downloaded 396

เสวนา บทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (1/2)

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1705

Downloaded 383

ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1966

Downloaded 376

  • Previous
  • 1
  • Next