All Video Tags

Design GHWA HIA HRH NCITHS NHA7 NHA8 NHA9 PMAC Parallel Parallel_Sessions Road_To_NHA2014 Stakeholders de for health life public_space session sign test กรณีศึกษา กระทรวงสาธารณสุข กล่าวสุนทรพจน์ กันยายน2558 การ การกล่าว การขับเคลื่อนมติ การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพ การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพ การอภิปรายกลุ่มย่อย การเสวนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม คจสช คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ครั้งที่2 คสช คสช. คุ้มครอง งาน งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่_7 จังหวัด จาก จากเวที จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ชีวิต ช่อผกา_วิริยานนท์ ณรงค์_พิพัฒนาศัย ณรงค์ศักดิ์_อังคะสุวพลา ตอน ตายดี ทรงสถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ ที่ ท่าศาลา ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพ ธรรมนูญสุขภาพ ธันวาคม ธันวาคม2558 บ่าย ประ ประชุมคณะอนุกรรมการ ประชุมวิชาการ ประพจน์_ภู่ทองคำ ปาฐกถาพิเศษ พ.ร.บ. พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พลเดช_ปิ่นประทีป พาราควอต มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5 มติสำหรับการขับเคลื่อน มาตร12 มาตรา12 มีนาคม2559 มูลนิธิเพื่อการพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ ยาฆ่าหญ้า ราย รายการ ลานสมัชชา ลุกปลุกเปลี่ยน วันที่ วิชชาการ9ปี วีดิทัศน์ สกส. สช. สช.เจาะประเด็น สปพ. สปสช. สมัชชา สมัชชาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่5 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่7 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่8 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่9 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่๖ สร้าง สวค. สวค.สิงหาคม2558 สสช. สสส. สังคม สาธารณสุข สารคดี สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สิงหาคม2558 สิงหาคม2559 สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ สื่อสารสมัชชาสุขภาพ10 สุข สุขภาพ สุขภาวะ สุทธิพงษ์_วสุโสภาพล สุนทรพจน์ ห้อง1 ห้องประชุม1 ห้องประชุม3 อบรมเชิงปฏิบัติการ อย. อรพรรณ_ศรีสุขวัฒนา อำพล_จินดาวัฒนะ เขตสุขภาพเพื่อประชาชน เจษฎา_มิ่งสมร เติม เติมหัวใจ เรื่อง เรื่องราวดีดี เวที เวทีเสวนา เสวนา แถลงข่าว แร่ใยหิน และ แสวง_บุญเฉลิมวิภาส แห่งชาติ โกมาตร_จึงเสถียรทรัพย์ โดย ให้ ให้สังคม ไทย 12 51 2551 2559