สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562 หมวดย่อย