วิเคราะห์บทเรียน: จากมหาอุทกภัย สู่ข้อเสนอการพัฒนาระบบจัดการภัยพิบัติ หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

ระบบข้อมูลและระบบสื่อสารเพื่อการจัดการภัยพิบัติ โดยคุณ มนัส ทรงแสง

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2920

Downloaded 309

การจัดการอาสาสมัครในภาวะภัยพิบัติ โดยคุณ คุณนันทินี มาลานนท์

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2099

Downloaded 257

การจัดการอาสาสมัครในภาวะภัยพิบัติ โดยคุณ ไพโรจน์ วิสุทธิวงศ์รัดน์

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2040

Downloaded 242

หน่วยกู้ภัยในภาวะภัยภิบัติ คุณ พิเชษฐ์ หนองช้าง

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2087

Downloaded 243

ผังเมืองกับการจัดการพื้นที่เสี่ยงภัย โดย คุณ ภารณี สวัสดิรักษ์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1926

Downloaded 230

ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1428

Downloaded 228

ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย โดย อ.ปานรดา พรธวัชชัย

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1216

Downloaded 198

ศูนย์พักพิงผู้ประสบภัย โดย ดร.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฎ์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1301

Downloaded 207

ความเป็นธรรมในการจัดการภัยพิบัติ  คุณ ศรีไพร นนทรี

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1454

Downloaded 207

พลังชุมชนจัดการภัยพิบัติอย่างยั่งยืน คุณ ภัสรา รู้พันธ์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1149

Downloaded 205

พลังเครือข่ายท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติ  คุณ ชุมพล สายหยุด

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1582

Downloaded 231

พลังเครือข่ายท้องถิ่นกับการจัดการภัยพิบัติ  โดย คุณโกเมศร์ ทองบุญชู

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2045

Downloaded 216