Radio รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19 : อาสาสมัครพลเมืองสู้ภัยโควิด 19

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 210

Downloaded 65

ปาฐกถา"สร้างสุขที่ปลายทางของชีวิต" : ดร.นพ.มโน เลาหวณิช

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 193

Downloaded 57

บทบาทของครอบครัว ความหวัง และทางเลือกของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต 3/3

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 140

Downloaded 42

บทบาทของครอบครัว ความหวัง และทางเลือกของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต 2/3

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 140

Downloaded 39

บทบาทของครอบครัว ความหวัง และทางเลือกของผู้ป่วยวาระสุดท้ายของชีวิต 1/3

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 145

Downloaded 43

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : อภิชญา วรพันธ์

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 193

Downloaded 63

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : พรวรินทร์ นุตราวงศ์

ชมล่าสุดเมื่อ13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 185

Downloaded 70

การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย ด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ : ดร.กมลพร สกุลพงศ์

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 185

Downloaded 62

ปาฐกถา สร้างสุขที่ปลายทาง ภารกิจร่วมของทุกภาคส่วน : นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 197

Downloaded 72

วีดิทัศน์พิธีเปิดงานสร้างสุขที่ปลายทาง ครั้งที่ 3 : นพ.ศักดิ์ชัย กาญจนวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 208

Downloaded 63