สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ภานุมาศ วงศ์ไอศูรย์

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1038

Downloaded 188

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1507

Downloaded 201

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สมชาย พนมขวัญ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1232

Downloaded 197

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ธนา เจียวมาลี

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1090

Downloaded 210

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่๑

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 793

Downloaded 191

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สนอง คล้ำฉิม

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1230

Downloaded 208

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สีมาลา เอื่ยมศรี

ชมล่าสุดเมื่อ12 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 983

Downloaded 193

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2033

Downloaded 225

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สันติ คุณพิสิฐวงศ์

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1870

Downloaded 201

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ไพฑูรย์ ศิริรักษ์

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1479

Downloaded 214

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1363

Downloaded 206

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ศรีประไพ กาญจนกันทร

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 967

Downloaded 197

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) นายสมคิด ทองสง

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1236

Downloaded 224

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) นายพสูธา โกมลมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1037

Downloaded 164

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ทพญ.ดร.วรานันท์ บัวจีบ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1144

Downloaded 188

สุขภาพคนเมือง:ความท้าทาย และการจัดการ

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1510

Downloaded 217