สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ภานุมาศ วงศ์ไอศูรย์

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1112

Downloaded 223

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) รัชดาภรณ์ เบญจวัฒนานนท์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1576

Downloaded 241

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สมชาย พนมขวัญ

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1312

Downloaded 234

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ธนา เจียวมาลี

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1157

Downloaded 247

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่๑

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 875

Downloaded 229

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สนอง คล้ำฉิม

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1313

Downloaded 245

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สีมาลา เอื่ยมศรี

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1096

Downloaded 236

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2132

Downloaded 265

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สันติ คุณพิสิฐวงศ์

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2036

Downloaded 241

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ไพฑูรย์ ศิริรักษ์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1551

Downloaded 251

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ลดาวัลย์ สุวรรณกิตติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1440

Downloaded 241

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ศรีประไพ กาญจนกันทร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1038

Downloaded 232

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) นายสมคิด ทองสง

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1316

Downloaded 263

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) นายพสูธา โกมลมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1105

Downloaded 201

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ทพญ.ดร.วรานันท์ บัวจีบ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1215

Downloaded 219

สุขภาพคนเมือง:ความท้าทาย และการจัดการ

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1567

Downloaded 245