สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ พระครูสุวัฒน์ จันทโชติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3404

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ สมชาย มีนุช

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2780

Downloaded 

สรุปการกล่าวสุนทรพจน์ โดย สุกัญญา บำรุงชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2698

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2646

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ วัลลภา นีละไพจิตร

ชมล่าสุดเมื่อ48 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2639

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ อดิศร พวงชมภู

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2560

Downloaded 

สุนทรพจน์พิเศษ ดร.นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2510

Downloaded 

วีดีทัศน์ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2496

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2279

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นายไมตรี จงไกรจักร์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2231

Downloaded 

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ9 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2206

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2183

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นายสรธร สันทัด

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2172

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.ประจักษ์วิทย์ เล็บนาค

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2169

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ วันพิพัฒน์ คมภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2164

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2132

Downloaded