สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ พระครูสุวัฒน์ จันทโชติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3325

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ สมชาย มีนุช

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2681

Downloaded 

สรุปการกล่าวสุนทรพจน์ โดย สุกัญญา บำรุงชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2618

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ วัลลภา นีละไพจิตร

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2565

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.ณรงค์ สหเมธาพัฒน์

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2558

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ อดิศร พวงชมภู

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2456

Downloaded 

สุนทรพจน์พิเศษ ดร.นพ.สำลี เปลี่ยนบางช้าง

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2415

Downloaded 

วีดีทัศน์ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553

ชมล่าสุดเมื่อ12 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2378

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ พล.ต.ต.นพ.ชุมศักดิ์ พฤกษาพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2204

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นายไมตรี จงไกรจักร์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2158

Downloaded 

เครือข่ายชีวิตสิกขา

ชมล่าสุดเมื่อ9 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2122

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.ประจักษ์วิทย์ เล็บนาค

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2096

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นายสรธร สันทัด

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2095

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ นพ.สุวัช เซียศิริวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2095

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ วันพิพัฒน์ คมภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2083

Downloaded 

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) เทอดศักดิ์ โรจน์สุรกิตติ

ชมล่าสุดเมื่อ2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2033

Downloaded