สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ พระครูประโชตธรรมาภิรม

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1425

Downloaded 263

การกล่าวสุนทรพจน์ อภิรักษ์ วรรณไกรศรี

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1079

Downloaded 232

การกล่าวสุนทรพจน์ สมเกียรติ พงษ์กันทา

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1919

Downloaded 267

การกล่าวสุนทรพจน์ เนตรนภา ขุมทอง

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1307

Downloaded 245

การกล่าวสุนทรพจน์ พิทยา จารุพูนผล

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1416

Downloaded 237

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สุเทพ นุชทรวง

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2116

Downloaded 266

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ประกาศ เปล่งพาณิชย์

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1362

Downloaded 243

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) บุญเชิด กิตติธรางกูร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2003

Downloaded 216

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) รังสรรค์ ผดุงธรรม

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2013

Downloaded 259

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) เสนาะ เกตุรักษา

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1686

Downloaded 234

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) เกียรติชัย ปอวิจิตกุล

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1503

Downloaded 236

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ชินโชติ มะโนชัย

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1551

Downloaded 236

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ฮัสฮา บาฮอ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1287

Downloaded 220

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สุดาวดี เตษานันท์

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1030

Downloaded 217

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ปริญญ์ ภาษี

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1886

Downloaded 243

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) วิรัช ไชยศักดิ์

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1641

Downloaded 252