สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3 พ.ศ.2553 หมวดย่อย

ยังไม่มีหมวดย่อย

การกล่าวสุนทรพจน์ พระครูประโชตธรรมาภิรม

ชมล่าสุดเมื่อ5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1342

Downloaded 228

การกล่าวสุนทรพจน์ อภิรักษ์ วรรณไกรศรี

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 986

Downloaded 191

การกล่าวสุนทรพจน์ สมเกียรติ พงษ์กันทา

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1820

Downloaded 232

การกล่าวสุนทรพจน์ เนตรนภา ขุมทอง

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1194

Downloaded 205

การกล่าวสุนทรพจน์ พิทยา จารุพูนผล

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1329

Downloaded 199

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สุเทพ นุชทรวง

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2030

Downloaded 230

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ประกาศ เปล่งพาณิชย์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1277

Downloaded 206

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) บุญเชิด กิตติธรางกูร

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1915

Downloaded 179

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) รังสรรค์ ผดุงธรรม

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1933

Downloaded 224

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) เสนาะ เกตุรักษา

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1609

Downloaded 200

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) เกียรติชัย ปอวิจิตกุล

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1354

Downloaded 196

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ชินโชติ มะโนชัย

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1460

Downloaded 202

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ฮัสฮา บาฮอ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1193

Downloaded 188

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) สุดาวดี เตษานันท์

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 962

Downloaded 185

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) ปริญญ์ ภาษี

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1789

Downloaded 201

การกล่าวสุนทรพจน์ (บ่าย) วิรัช ไชยศักดิ์

ชมล่าสุดเมื่อ8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1561

Downloaded 212