สุ่มอ่านข่าว

KIM Release ฉบับที่ 12/2562 การกล่าวโทษเหยื่อ : Victim Blaming

KIM Release ฉบับที่ 12/2562 การกล่าวโทษเหยื่อ : Victim Blaming

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 265

KIM Release ฉบับที่ 11/2562 หลักการเขียนบทสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief)

KIM Release ฉบับที่ 13/2563 เครื่องมือชุมชน 7 ชิ้น

KIM Release ฉบับที่ 13/2563 เครื่องมือชุมชน 7 ชิ้น

Watched: 19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 291

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 19 “ชุมชนหนองพลวง เตรียมการฟื้นฟู หลังใช้ธรรมนูญฯ สู้โควิด-19”

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 9 ชาวอรัญประเทศ รวมพลังบวรสู้ภัยโควิด19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 15 ชาวโคกจาน รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ฯ สู่ธรรมนูญตำบลฯ โควิด-19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 8 “ชุมชนคนปากน้ำโพ สู้ภัยโควิด19”

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 11 ชาวโขงเจียม ตกลงกันทั้งอำเภอเพื่อจัดการเธอ...โควิด19...คนเดียว

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 27 ปาดังเบซาร์ สังคมพหุวัฒนธรรมแห่งการให้ สู้ภัยโควิด-19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 10 คนชะอวดสู้ภัยโควิด19 ด้วยเศรษฐกิจพอเพียง

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 14 ม่วงสามสิบ เชื่อม 14 ตำบล พิชิตโควิดทั้งอำเภอ

KIM Release ฉบับที่ 15/2563 แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)

KIM Release ฉบับที่ 15/2563 แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)

Watched: 17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 322

KIM Release ฉบับที่ 14/2563 จากปฏิญญาอัลมา-อตา สู่ปฏิญญาอัสตานา

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 12 ชาวพิบูลมังสาหารและพชอ. จับมือ 6 ทหารเสือ รวมพลังสู้โควิด19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 25 "กาดก้อม" เกษตรอินทรีย์หริภุณชัย สู้ภัยโควิด-19 สู่ความมั่นคงทางอาหาร

KIM Release ฉบับที่ 8/2562 ลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury)

KIM Release ฉบับที่ 8/2562 ลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury)

Watched: 17 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 330