สุ่มอ่านข่าว

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 40 เครือข่ายสมัชชาสุขภาพเชียงราย รวมพลัง"บวร"ตื่นรู้สู้ภัยโควิด-19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 36 ธรรมนูญสุขภาพตำบลน้ำคอก ต่อยอดสุขภาวะบนฐานความมั่นคงทางอาหาร

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 39 ตลาดรถเขียวเคลื่อนที่ ต้นแบบการก้าวข้ามวิกฤติโควิด-19

KIM Release ฉบับที่ 12/2562 การกล่าวโทษเหยื่อ : Victim Blaming

KIM Release ฉบับที่ 12/2562 การกล่าวโทษเหยื่อ : Victim Blaming

Watched: 7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 153

KIM Release ฉบับที่ 11/2562 หลักการเขียนบทสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief)

KIM Release ฉบับที่ 11/2562 หลักการเขียนบทสรุปเชิงนโยบาย (Policy Brief)

Watched: 4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 155

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 8 “ชุมชนคนปากน้ำโพ สู้ภัยโควิด19”

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 28 ธรรมนูญสุขภาพโคกคราม รวมใจหนึ่งเดียวชนะภัยโควิด-19

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 11 ชาวโขงเจียม ตกลงกันทั้งอำเภอเพื่อจัดการเธอ...โควิด19...คนเดียว

KIM Release ฉบับที่ 17/2563 SIPOC MODEL เปลี่ยนความปกติแบบกลับทาง สู่การปรับปรุงระบบงานใหม่

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 25 "กาดก้อม" เกษตรอินทรีย์หริภุณชัย สู้ภัยโควิด-19 สู่ความมั่นคงทางอาหาร

KIM Release ฉบับที่ 13/2563 เครื่องมือชุมชน 7 ชิ้น

KIM Release ฉบับที่ 13/2563 เครื่องมือชุมชน 7 ชิ้น

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 165

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 19 “ชุมชนหนองพลวง เตรียมการฟื้นฟู หลังใช้ธรรมนูญฯ สู้โควิด-19”

KIM Release ฉบับที่ 15/2563 แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)

KIM Release ฉบับที่ 15/2563 แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping)

Watched: 8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 166

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 21 ธรรมนูญสุขภาพ เครื่องมือหน้าหมู่สู้ภัยโควิด-19 ของชาวห้วยไคร้

เรื่องเล่าพลังชุมชนสู้ภัยโควิด19 ฉบับที่ 26 พลัง"บวร" เกื้อกูลเยียวยาผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบาง สู้ภัยโควิด-19

KIM Release ฉบับที่ 14/2563 จากปฏิญญาอัลมา-อตา สู่ปฏิญญาอัสตานา

KIM Release ฉบับที่ 14/2563 จากปฏิญญาอัลมา-อตา สู่ปฏิญญาอัสตาน า

Watched: 5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 169