หมวดข่าวและสังคม

เยี่ยมเพื่อนเยือนมิตรชวนคิดต่อยอด

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 15

เยี่ยมเพื่อนเยือนมิตรชวนคิดต่อยอด

คำค้นหา: จินดาวัฒนะ ชุมพร นพ.อำพล ต่อยอด

เกาะติด 4PW

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 21

ข่าวสาร 4PW

คำค้นหา: พัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเชิงรุก ประเด็นยุทธศาสตร์ เกาะติด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 7

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

คำค้นหา: คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ การับฟังความคิดเห็น เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

มาตรา12

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 19

มาตรา12

คำค้นหา: มาตรา12 livingwill พรบ.สุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

มาตรา7

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 4

มาตรา7

คำค้นหา: ตรวจสุขภาพ สุพรรณ_ศรีธรรมมา ซื้อแพ็คเกจตรวจสุขภาพ สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

โครงการ 500 ตำบล

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 2

โครงการ 500 ตำบล

คำค้นหา: ชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้ 500ตำบล การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น

รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19

คำค้นหา: โควิด19 สุชน โควิด-19 พลังชุมชน

รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจสานพลัง

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 7

รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจสานพลัง

คำค้นหา: ไทยใหญ่ อาเซียน แม่ฮ่องสอน รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 6

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

คำค้นหา: สุขภาวะชาวนา ร่างยุทธศาสตร์สุขภาวะชาวนา สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ.2560

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 12

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ.2560

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ คจ.สช. คมส. ยาเสพติด

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ.2561

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 5

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ.2561

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะ เขตเมือง กิจจา_เรืองไทย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ.2562

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 12

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ.2562

คำค้นหา: ซึมเศร้า สุขภาวะ โรคซึมเศร้า nha12

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 29

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

คำค้นหา: จักรยาน ร่างระเบียบวาระการประชุม

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2556

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 25

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2556

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6 ศูนย์การประชุมสหประชาชาติ(uncc) คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ one_health

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2556

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 17

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2556

คำค้นหา: สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เยาวชน การคุ้มครอง เทคโนโลยีด้านสุขภาพ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 21

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558

คำค้นหา: ศรีนวล_กรกชกร สาธิต_ธีปัญโญ จงกลนี_ศิริรัตน์ สมเกียรติ_ศิริรัตนพฤกษ์

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 13

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

คำค้นหา: คจ.สช. กิจจา_เรืองไทย สุภาภรณ์_สงค์ประชา คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 17

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

คำค้นหา: ตรัง เยี่ยมเพื่อน นายดำดี ต่อยอดสมัชชาจังหวัดตรัง

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 37

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: ปิยะสกล_สกลสัตยาทร อำพล_จินดาวัฒนะ การประชุมสมัชชาอนามัยโลก health_in_all_policies

สช.เจาะประเด็น

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 7

สช.เจาะประเด็น

คำค้นหา: มีนาคม2559 สกส. รัชนี_แมนเมธี ช่อผกา_วิริยานนท์

หนังสือ

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 32

หนังสือ

คำค้นหา: สุรเกียรติ_อาชานานุภาพ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หนังสือ ตั้งหลักก่อนตรวจ

KIM Release สำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.)

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 18

KIM Release สำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.) Knowledge and Innovation Management

คำค้นหา: การมีส่วนร่วม ภาคพลเมือง sherry_r._ arnstein

การขับเคลื่อน มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 6

การขับเคลื่อน มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: สุวิทย์_วิบุลผลประเสริฐ กองทุนประกันสังคม กองทุนหลักประกันสุขภาพ การเข้าถึงบริการทางสุขภาพของคนพิการ

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 9

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: พรชัย_สิทธิศรัณย์กุล สมศรี_สุวรรณจรัส ไพโรจน์_คนึงทรัพย์ ปิยะสกล_สกลสัตยาทร

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 6

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)

คำค้นหา: ศปก. ตุลาคม2558 การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ ศปก.ตุลาคม2558

การประชุมวิชชาการ 9 ปี สช.

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 9

การประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ในโอกาส 9 ปีสช.

คำค้นหา: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ หนังสือ สูจิบัตร วิชชาการ9ปี

กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 4

กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: สุวิทย์_วิบุลผลประเสริฐ สมศักดิ์_อรรฆศิลป์ มงคล_ณ_สงขลา โครงการหนึ่งแพทย์หนึ่งอำเภอ

ข่าวสารน่ารู้

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 1222

ข่าวสารน่ารู้

คำค้นหา: สู่ประชาคมอาเซียน หนุนผลักดันเอชไอเอ

คุยกับเลขา

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 12

คุยกับเลขา

คำค้นหา: คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ อำพล_จินดาวัฒนะ คุยกับเลขา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 10

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

คำค้นหา: สปสช. พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ สุขภาวะพระสงฆ์ สสส.

จดหมายเปิดผนึก

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 1

จดหมายเปิดผนึก

คำค้นหา: 1/56 นพ.อำพล_จินดาวัฒนะ จดหมายเปิดผนึก

ธรรมนูญสุขภาพ

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 24

ธรรมนูญสุขภาพ

คำค้นหา: ธรรมนูญสุขภาพ บ้านคลองอาราง สระแก้ว ธรรมนูฐสุขภาวะเพื่อชุมชน

นิตยสารสานพลัง

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 13

นิตยสารสานพลัง

คำค้นหา: รุ่งโรจน์_เพชระบูรณิณ ๒๕๕๖ ปฏิรูปสุขภาพ สานพลัง