หมวดข่าวและสังคม

เยี่ยมเพื่อนเยือนมิตรชวนคิดต่อยอด

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 15

เยี่ยมเพื่อนเยือนมิตรชวนคิดต่อยอด

คำค้นหา: พะเยา ตอน๗ เยี่ยมเพื่อน

เกาะติด 4PW

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 21

ข่าวสาร 4PW

คำค้นหา: สานพลังพาคี สมัชชาชาติ เกาะติด

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 7

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน

คำค้นหา: ฏิรูประบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ณรงค์_พิพัฒนาศัย อำพล_จินดาวัฒนะ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติเขตสุขภาพเพื่อประชาชน

มาตรา12

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 19

มาตรา12

คำค้นหา: living_will วาระสุดท้ายของชีวิต สมุดเบาใจ ตายดี

มาตรา7

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 4

มาตรา7

คำค้นหา: สิทธิผู้ป่วยข้อมูลสุขภาพ มาตรา7 เวชระเบียน ไพศาล_ลิ้มสถิตย์

โครงการ 500 ตำบล

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 2

โครงการ 500 ตำบล

คำค้นหา: ชุมชนเป็นสุขเรียนรู้ติดดินกินได้ 500ตำบล การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น

รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19

คำค้นหา: โควิด19 สุชน โควิด-19 ต้านภัยโควิด19

รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจสานพลัง

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 7

รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจสานพลัง

คำค้นหา: ลำพูน นักสานพลังสร้างสุขภาวะสังคม กระบวนการสมัชชา สมัชชาลำพูน

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 6

สมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น

คำค้นหา: ตายดี อรพรรณ_ศรีสุขวัฒนา สุพรรณ_ศรีธรรมมา palliative_care

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ.2560

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 12

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 10 พ.ศ.2560

คำค้นหา: พลเดช_ปิ่นประทีป ศุภกิจ_ศิริลักษณ์ สื่อสารสมัชชาสุขภาพ10 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่10

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ.2561

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 5

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 11 พ.ศ.2561

คำค้นหา: แร่ใยหิน สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ.2562

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 12

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ.2562

คำค้นหา: ละคร สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ nha12 ศรชัย_ฉัตรวิริยะชัย

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 29

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

คำค้นหา: สุขภาวะ ธีรารัตน์_พันทวี_วงศ์ธนะอเนก สุขภาพสังคม เด็กไทยกับไอที

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2556

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 25

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2556

คำค้นหา: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2556

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 17

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2556

คำค้นหา: อรพรรณ_ศรีสุขวัฒนา ยุพาภรณ์_อภินันท์ดา พชรพรรษ์_ประจวบลาภ พญ.พรรณพิมล_วิปุลากร

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 21

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 8 พ.ศ.2558

คำค้นหา: บริโภคเกลือ โรคไต nha8 พ.ศ.2558

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 13

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 9 พ.ศ.2559

คำค้นหา: nha09 สิทธิแม่ลูก ควบคุมการส่งเสริมการตลาดอาหารสำหรับทารกและเด็ก สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่9

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 17

สมัชชาสุขภาพจังหวัด

คำค้นหา: ขาเคลื่อน จารึก_ไชยรักษ์ มติสมัชชาสุขภาพ สมัชชาสุขภาพจังหวัด

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 37

สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: กิตตินันท์_อนรรฆมณี จรวยพร_ศรีศศลักษณ์ อุทิศ_บัวศรี ประทีป_ธนกิจเจริญ

สช.เจาะประเด็น

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 7

สช.เจาะประเด็น

คำค้นหา: เมืองป่วย uddc ชุมชนเมือง สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย

หนังสือ

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 32

หนังสือ

คำค้นหา: nha365 เกาะติด365 สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

KIM Release สำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.)

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 18

KIM Release สำนักวิชาการและนวัตกรรม (สวน.) Knowledge and Innovation Management

คำค้นหา: การกล่าวโทษเหยื่อ เหยื่อทางด้านสุขภาพ victim_blaming victims

การขับเคลื่อน มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 6

การขับเคลื่อน มติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ณรงค์_พิพัฒนาศัย เปรม_ชินวันทนานนท์ สุขภาพวิถีไท

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 9

การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: เพศภาวะ nha12 gender คจ.สช.

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 6

การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA)

คำค้นหา: คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปิยะสกล_สกลสัตยาทร วิพุธ_พูลเจริญ อำพล_จินดาวัฒนะ

การประชุมวิชชาการ 9 ปี สช.

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 9

การประชุมวิชชาการ “ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย” ในโอกาส 9 ปีสช.

คำค้นหา: อำพล_จินดาวัฒนะ นักสานพลังขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม นนส. วิชชาการ9ปี

กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 4

กำลังคนด้านสุขภาพแห่งชาติ

คำค้นหา: แพทยศาสตร์ ทันตแพทย์ศาสตร์ ผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย แพทย์บรรจุใหม่

ข่าวสารน่ารู้

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 1223

ข่าวสารน่ารู้

คำค้นหา: แร่ใยหิน อย.แป้งฝุ่น สุภัทรา_บุญเสริม

คุยกับเลขา

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 12

คุยกับเลขา

คำค้นหา: พลเดช_ปิ่นประธีป คุยกัลเลขา สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 10

คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)

คำค้นหา: ธรรมนูญสุขภาพ พระสงฆ์ กขป. ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์

จดหมายเปิดผนึก

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 1

จดหมายเปิดผนึก

คำค้นหา: 1/56 นพ.อำพล_จินดาวัฒนะ จดหมายเปิดผนึก

ธรรมนูญสุขภาพ

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 24

ธรรมนูญสุขภาพ

คำค้นหา: ธรรมนูญสุขภาพ พระสงฆ์ วัดส่งเสริมสุขภาพ พระคิลานุปัฏฐาก

นิตยสารสานพลัง

ข่าววัีนนี้: 0  |  ข่าวทั้งหมด: 13

นิตยสารสานพลัง

คำค้นหา: อาหารปลอดภัย เครือข่ายสมัชชาสุขภาพภาคเหนือตอนล่าง สยามบน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ