สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

ร่างแผนปฏิบัติการฯ สานพลัง ปกป้องเด็กไทยจากสื่อออนไลน์

อย่าปล่อย 3 ขวบ เล่นสมาร์ทโฟน

อย่าปล่อย 3 ขวบ เล่นสมาร์ทโฟน

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2068

ป้องกันไฟป่า-หมอกควันช่วงฤดูแล้ง

ป้องกันไฟป่า-หมอกควันช่วงฤดูแล้ง

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2109

สธ. - สช. รวมพลังสร้าง ‘สังคมจักรยาน’ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

๑๐ ปี หมอกควัน...มหันตภัยสุขภาวะเร่งปฏิรูปกลไกแก้ปัญหา เชื่อมชุมชนและคนเมือง

ครม.ไฟเขียวมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ลดผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวลให้ชุมชน

ระบบจัดการอาหารในโรงเรียน ยุทธศาสตร์เพื่อคุณภาพเด็กไทย

การค้นหาประเด็นสุขภาพที่สำคัญ  สำหรับการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของ คสช. เมื่อวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๖  ณ โรงแรมรามาการ์เด้นท์ กรุงเทพฯ

11. กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

11. กลไกและกระบวนการสมัชชาสุขภาพ

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3124

10. เร่งรัดการสร้างเสริมความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสุขภาพของคนพิการ

9. มติสำหรับการขับเคลื่อน : การจัดการสภาพแวดล้อมรอบตัวเด็ก ๒๔ ชั่วโมง : กรณีเด็กไทยกับไอที

8. มติสำหรับการขับเคลื่อน : การพัฒนากลไกและกระบวนการที่สามารถรับมือผลกระทบด้านสุขภาพ  จากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยเฉพาะอาหารและสินค้าเกษตรที่เป็นอาหาร

7. มติสำหรับการขับเคลื่อน : พระสงฆ์กับการพัฒนาสุขภาวะ

(ร่าง)แนวทางการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ  การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA)

6. มติสำหรับการขับเคลื่อน : การปฏิรูประบบการวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ (EIA/EHIA)

5. มติสำหรับการขับเคลื่อน : ความปลอดภัยทางอาหาร: การแก้ไขปัญหาจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช