หนังสือ

ยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง (ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน) โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ประเวศ วะสี

สุขภาพคนไทย 2560 เสริมพลังกลุ่มเปราะบางสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

E-Book แนวทางการดำเนินงาน การรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ...

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 2558

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 25 58

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3487

หนังสือ รถไฟสายสุขภาพ ขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี ๒๕๕๙

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน : มิติใหม่ในการจัดการระบบสุขภาพ

เขตสุขภาพเพื่อประชาชน : มิติใหม่ในการจัดการระบบสุขภาพ

Watched: 16 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3778

หนังสือ แก่ ก็ดีนะ

หนังสือ แก่ ก็ดีนะ

Watched: 5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2741

หนังสือ หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ พ่อหมอชอย สุขพินิจ

เกาะติด NHA 365 เปิดพื้นที่เสนอวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

หนังสือ สุขภาพคนไทย 2559 ตายดีวิถีเลือกได้

หนังสือ สุขภาพคนไทย 2559 ตายดีวิถีเลือกได้

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2762

รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ - ครั้งที่ ๗

รวมมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑ - ครั้งที่ ๗

Watched: 8 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2247

หนังสือ สุขภาพคนไทย ปี 2558

หนังสือ สุขภาพคนไทย ปี 2558

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 3000

หนังสือ ปฏิรูปสุขภาพ ปฏิรูปประชาธิปไตย :นโยบายสาธารณะ การมีส่วนร่วมกับประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง

หนังสือ ปาฐกถาพิเศษ ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย โดย ศาสตราจารย์ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี และประธานกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

หนังสือ ภาพอนาคตระบบสุขภาพ

หนังสือ ภาพอนาคตระบบสุขภาพ

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2865

๑๐ ประเด็นน่ารู้ หนังสือแสดงเจตนาตาม มาตรา ๑๒ ในพ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๐