การประชุมวิชชาการ 9 ปี สช.

  • Previous
  • 1
  • Next

นพ.อำพล จินดาวัฒนะ ชวน นนส.สร้างเครือข่ายพลเมืองไทย ลบจุดอ่อน สร้างการจัดการที่ดี ทำงานบนฐานความรู้ และกำหนดประเด็นร่วมที่มีพลัง

อ่านแรงบันดาลใจ นนส. “เราจะสานพลัง ทำงานเพื่อสุขภาวะคนไทย ร่วมกัน”

ธีรยุทธย้ำ! ต้องสร้างสังคมเข้มแข็ง ปลุกประชาชนเป็นพลเมือง เปลี่ยนโฉมหน้าประชาธิปไตยไทย

หนุนสร้างจิตสำนึกพลเมือง สร้างเครือข่ายคนรุ่นใหม่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ

วิจัยเผย  “กระจายอำนาจไปไม่ถึงไหน”สช. – สวรส. เปิดเวทีถกหาแนวทางปฏิรูปสุขภาวะ ปชช.

เสนอเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสุขภาพ แนะปรับโรงพยาบาลรัฐเป็นองค์การมหาชน ให้ประชาชนร่วมบริหาร

ชูสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ     สร้างวัฒนธรรมประชาธิปไตยที่ทรงคุณค่า

ประชุมวิชชาการ ๙ ปี สช. รวมพลังปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตย ผ่านการ 'ปฏิรูประบบสุขภาพ'

สูจิบัตร ประกอบการประชุมวิชชาการ ปฏิรูประบบสุขภาพและชีวิต ปฏิรูปจิตสำนึกประชาธิปไตย ในโอกาส 9 ปี สช.

  • Previous
  • 1
  • Next