สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2556

รุกคืบขับเคลื่อนมติตรวจสุขภาพฯ

รุกคืบขับเคลื่อนมติตรวจสุขภาพฯ

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1879

ประสบการณ์ดีๆ...ลำสนธิโมเดล สานพลังภาคี ร่วมดูแลสุขภาวะชุมชน

รวบรวม เทปบันทึกการประชุม และกิจกรรมต่างๆภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6

เปิดม่านสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖  คจ.สช. ดีเดย์ ๑๗-๑๘ มิ.ย.นี้

สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 6: ถึงเวลาฉีดวัคซีนประเทศไทย

ปลุกจริยธรรมสื่อ ยุคทีวีดิจิตอล สกัดภาพ-โฆษณา CSRผิดกฎหมาย

หนังสือ ร่างมติ สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่6 สานพลังสร้างสุขภาวะชุมชน

การสร้างความร่วมมือระหว่างสาขาในการดูแลสุขภาพคน สัตว์ และสิ่งแวดล้อมเพื่อสุขภาพที่ดีอย่างยั่งยืน

กรอบการดำเนินงาน ติดตาม ประเมินผล การป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อระดับชาติ

การกำกับดูแลสื่อในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสุราและยาสูบ

นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน

นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะ สมสำหรับประชาชน

Watched: 13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2603

ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน

ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน

Watched: 15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2250

แผนยุทธศาสตร์ ว่าด้วยการจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพทางวิทยุกระจายเสียง สื่อโทรทัศน์ อินเทอร์เน็ต

แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน

เกาะติด NHA 365 วัน ฉบับที่ 4 เรื่อง : คจ.สช. เคาะแล้ว ร่าง 2 ผ่านฉลุย เตรียมนับถอยหลังสู่งานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๖

เกาะติด NHA 365 วัน ฉบับที่ 3 เรื่อง : เร่งหนุนเสริมศักนภาพ สร้างความร่วมมือเครือข่าย เพื่อสร้างความเข้าใจอย่างแท้จริงในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ