สมัชชาสุขภาพจังหวัด

ขาเคลื่อน “สมัชชาสุขภาพจังหวัด” โดย จารึก ไชยรักษ์

สามอ่าว เมืองจักรยาน โดย จารึก ไชยรักษ์

สามอ่าว เมืองจักรยาน โดย จารึก ไชยรักษ์

Watched: 10 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2218

เตรียมความพร้อมจัดเวทีทบทวนธรรมนูญสุขภาพแห่งชาติเวทีอิสานใต้

ปิดกิจกรรม เปิดกระบวนการ จากความมั่นคงทางอาหาร สู่กระบวนการสมัชชาสุขภาพจังหวัดลำ

“หมวกหกใบ” : เครื่องมือเสริมสร้างกระบวนการ “สมัชชาสุขภาพ” ที่มีคุณค่าอีกชิ้นหนึ่ง

พัฒนาการกระบวนการสมัชชาสุขภาพในจังหวัดขอนแก่น

พัฒนาการกระบวนการสมัชชาสุขภาพในจังหว ัดขอนแก่น

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 2118

ภูเก็ตประชุมสมัชชาสุขภาพนำภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนนโยบาย

สช. เดินหน้า ขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์

สมัชชาคนสตูล ครั้งที่ 3 “ เดินหน้าปฎิรูปสู่การจัดการตนเอง

แม่ฮ่องสอนดินแดนแห่งความสุข ชูประเด็นสุขภาวะเกษตรกร ขับเคลื่อนสู่นโยบายสาธารณะ

พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสไตล์บ้านทุ่ง ตอนที่ ๑ โดย วิสุทธิ บุญญะโสภิต

แลเล แลหาด "ธรรมนูญเยาวชนอนุรักษ์หาดสมิหลาอย่างยั่งยืน" โดยนาย ดำดี

สช. เดินหน้า ขยายผลธรรมนูญสุขภาพเฉพาะพื้นที่ร่วมกับภาคียุทธศาสตร์

คมส.สนับสนุน บ้านไร่ศิลาทอง หมู่ ๑๐ ตำบลพิชัย จังหวัดลำปาง ชุมชนต้นแบบ

สรุปเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมัชชาปฏิรูปเชิงพื้นที่และ บทเรียนพัฒนาการเคลื่อนไหวของชุมชนท้องถิ่นการตั้งรับการเปิดเสรีอาเซี่ยน วันที่ ๑๗ – ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ อ.เชียงของ จ.เชียงราย โดย สุวิมล มีแสง

เครือข่ายสมัชชาสุขภาพจังหวัดสุโขทัย  เสนอแนวทางการพัฒนาพื้นที่โดยมุ่ง พัฒนาสู่ยุทธศาสตร์จังหวัด