webmaster's News

สธ.รับลูกสช.ดัน 7 ยุทธศาสตร์เข้าถึงยาสธ.รับลูกสช.ดัน 7 ยุทธศาสตร์เข้าถึงยา               
สธ.หนุนหน่วยงานเปฏิบัติตามมติครม.ที่เห็นชอบตาม 7 ยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของคนไทย

เล็งผนึก   สปสช.ต่อรองราคายาแพงที่มีสิทธิบัตรจำเป็นต่อประชาชน   บรรจุเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ   ด้านกรรมการสุขภาพแห่งชาติแนะทุกฝ่ายมีส่วนร่วมสู้แรงกดดันจากบริษัทยาที่  แสวงหาผลกำไรไม่ชอบธรรม

       
       

เมื่อ 16  มิ.ย.52  ที่สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ   ได้จัดแถลงข่าวเรื่อง “จับหัวใจ 7 ยุทธศาสตร์ ทางรอดวิกฤตระบบยา”     หลังจากที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของ  ประเทศไทยเมื่อวันที่ 9 มิ.ย. ที่ผ่านมา     ซึ่งเป็นข้อเสนอตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1  พ.ศ. 2551     คณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดทำแผน  ปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โดยให้คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ    เป็นกลไกหลักในการจัดทำแผนปฏิบัติการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์แบบมีส่วนร่วม   พร้อมทั้งประสานและติดตามผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่อไป 

     
       

          นพ.ศิริวัฒน์ ทิพย์ธาราดล รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข   กล่าวขอบคุณรัฐบาลและแสดงจุดยืนของกระทรวงสาธารณสุขต่อเรื่องนี้ว่า    “ต้องขอบคุณและชมเชยคณะรัฐมนตรีชุดของนายกฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ
          ที่มีมติ ครม. รองรับยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาของคนไทย แม้จะถูกทักท้วงจากบริษัทยายักษ์ใหญ่รายหนึ่งก็ตาม 
          ทั้ง   7 ยุทธศาสตร์นั้นมีทั้งแผนระยะสั้นและระยะยาว   รัฐบาลโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงวิทยาศาสตร์ (สวทช.)   ต้องร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดในการทำให้บังเกิดผลจริง   
          สำหรับมาตรการ  ระยะสั้น ที่กระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   (สปสช.)กำลังดำเนินการอยู่คือ   การต่อรองราคายาที่มีสิทธิบัตรที่จำเป็นต่อประชาชนแต่มีราคาแพงที่ระบบ  ประกันสุขภาพจ่ายไม่ไหวให้ลดราคาลง   เพื่อพิจารณาบรรจุเข้าบัญชียาหลักแห่งชาติ และ   การส่งเสริมและสนับสนุนให้แพทย์ เภสัชกร ใช้ยาสามัญให้มากขึ้น\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"
        &nbs p; นพ.อำพล   จินดาวัฒนะ  เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า     การที่คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าครั้งนี้    ซึ่งเป็นข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1     ถือเป็นนิมิตรหมายใหม่และเป็นความก้าวหน้าที่สำคัญในการสร้างนโยบายสาธารณะ  เพื่อสุขภาพในบ้านเรา     เพราะแต่เดิมนโยบายดังกล่าวมาจากภาครัฐหรือการเมืองเท่านั้น    แต่ยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาทั้ง 7   ยุทธศาสตร์มาจากการทำงานร่วมกันกับภาคประชาสังคม  นักวิชาการ และฝ่ายรัฐ    เสนอวาระเข้ามาพิจารณาในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ     และวาระนี้สมาชิกสมัชชาสุขภาพได้ร่วมกันพิจารณามากกว่า  17  ชั่วโมง    เพื่อช่วยกันกลั่นกรอง  จนได้ยุทธศาสตร์ดังกล่าวที่ครอบคลุมอย่างรอบด้าน   
          “เรื่องระบบยาเป็นเรื่องใหญ่และยาก   ดังนั้นการที่คณะรัฐมนตรีอนุมัติยุทธศาสตร์นี้ออกมานี้    ทำให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง    ไม่เพียงแต่ภาครัฐเท่านั้นต้องช่วยกันทำให้ยุทธศาสตร์นี้เป็นจริง     ดังนั้นสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจึงเป็นการปูทางที่ดีที่เป็นทางเลือกที่ให้ทุก  ภาคส่วนสามารถทำนโยบายสาธารณะที่ดีเพื่อสุขภาพได้”  นพ.อำพลกล่าว  
          ด้าน  รศ.ดร.ภญ.จิราพร ลิ้มปานานนท์ กรรมการสุขภาพแห่งชาติ กล่าวว่า   ยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย  7 ยุทธศาสตร์   มีความครอบคลุมในทุกประเด็นที่เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ   กลุ่มอุตสาหกรรมยา และเครือข่ายผู้ป่วยผู้บริโภคที่จำเป็นต้องใช้ยา    และเป็นยุทธศาสตร์ที่มีเป้าหมายเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนกลไกที่มีอยู่ให้  สามารถบรรลุผลในการเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย เช่น การควบคุมราคายา   โดยเฉพาะยาที่ติดสิทธิบัตรและยาที่ผูกขาด   และการใช้ข้อยืดหยุ่นของความตกลงทริปส์ หรือการใช้สิทธิตามสิทธิบัตรโดยรัฐ   ที่มีอยู่ในพระราชบัญญัติสิทธิบัตรให้มีประสิทธิภาพ   และการนำเข้ายาชื่อสามัญที่ติดสิทธิบัตรตามข้อตกลง
          ยุทธศาสตร์การเข้าถึง  ยาจะช่วยให้เกิดการใช้ประโยชน์และลดอุปสรรคจากข้อกำหนดทางกฎหมายที่อาจเกิด  ขึ้นจากการเจรจาข้อตกลงเขตการค้าเสรี หรือเอฟทีเอ   โดยหน่วยงานและผู้ที่ทำหน้าที่เจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศควรใช้ยุทธศาสตร์  การเข้าถึงยาถ้วนหน้าเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรอง   และปฏิเสธที่จะไม่รับเนื้อหาความตกลงใดๆ ที่เกินกว่าความตกลงทริปส์   และการใช้เกณฑ์การจดสิทธิบัตรผลิตภัณฑ์ยาขององค์การอนามัยโลก   เป็นแนวทางในการพิจารณาสิทธิบัตรยาที่สมควร เช่น   ไม่ให้สิทธิบัตรยาในสิ่งค้นพบ (discovery) แต่ให้เฉพาะสิ่งประดิษฐ์ยา   (innovation) เท่านั้น
          นอกจากนี้ยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้ายังระบุ  ถึงการ ประสานความร่วมมือเครือข่ายต่างๆ ในการพัฒนาระบบ กลไก และ   กระบวนการต่างๆ เพื่อการเข้าถึงยา  การพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ   ส่งเสริมระบบการใช้ยาอย่างเหมาะสม  และส่งเสริมนวัตกรรม   ดังปรากฏในยุทธศาสตร์ที่ 7  
          “หนทางที่จะทำให้คนเข้าถึงยาถ้วนหน้าอย่าง  ยั่งยืน จำเป็นต้องส่งเสริมทางเลือกใหม่ๆ ร่วมกับ   คณะทำงานร่วมระหว่างรัฐบาลเกี่ยวกับการสาธารณสุข นวัตกรรม และ   ทรัพย์สินทางปัญญาในการหาทางเลือกใหม่ในการผลิตคิดค้นยาที่จำเป็น
          ยุทธศาสตร์  เหล่านี้ จะประสบความสำเร็จ ต่อเมื่อประชาชนและสื่อมวลชน   หนุนช่วยกันขับเคลื่อนอย่างมีส่วนร่วม ตลอดจนสร้างกลไกในการตรวจสอบ   เพื่อสนับสนุนหน่วยงานรัฐที่มีบทบาทหน้าที่ให้ทำงานได้อย่างอิสระ โปร่งใส   และสามารถทำประโยชน์เพื่อการเข้าถึงยาของประชากรไทย   โดยสามารถต้านทานต่อแรงกดดันอันไม่ชอบธรรมของธุรกิจยาที่ต้องการปกป้องผล  ประโยชน์มหาศาลของตน   ตลอดจนหน่วยงานและผู้ที่ทำหน้าที่เจรจาข้อตกลงระหว่างประเทศพึงใช้  ยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าเป็นเครื่องมือในการเจรจาต่อรอง   และปฏิเสธที่จะไม่รับเนื้อหาความตกลงใดๆ ที่เกินกว่าความตกลงทริปส์”
                 ภก.วินิจ    อัศวกิจวิรี  ผอ.กองควบคุมยา อย. กล่าวว่า  ในระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี   ว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติ ซึ่งออกมาเมื่อปลายปี 2551      ขณะนี้กำลังอยู่ระหว่างการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ   ที่ผ่านมามีคณะกรรมการแห่งชาติด้านยาที่ดูแลเรื่องระบบยา   แต่ไม่มีความต่อเนื่องเพราะมีการเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีบ่อย     นับจากนี้เมื่อมีคณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติแล้ว    จะทำให้มีการกำกับดูแลนโยบายแห่งชาติด้านยาได้ดีขึ้น   และยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาทั้ง 7 จะนำไปสู่การทำแผนปฏิบัติการต่อไป 

     
       

สาระสำคัญของยุทธศาสตร์การเข้าถึงยาถ้วนหน้าของประชากรไทย
          1. ยุทธศาสตร์ประสานความร่วมมือเครือข่ายเพื่อการเข้าถึงยา
          2. ยุทธศาสตร์สนับสนุนกลุ่มผู้ป่วยให้เข้าถึงยา และมีส่วนร่วมดูแล สร้างเสริมสุขภาพ
          3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมราคายาในประเทศที่สอดคล้องกับค่าครองชีพของประชาชน
        &nb sp; 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมยาภายในประเทศ
          5. ยุทธศาสตร์การใช้ประโยชน์และหรือลดอุปสรรคจากข้อกำหนดทางกฎหมาย
          6. ยุทธศาสตร์การใช้ยาอย่างเหมาะสม
          7. ยุทธศาสตร์การวิจัยและพัฒนายาใหม่

     
       

ทีมข่าว สช.นิวส์  รายงาน

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  7th May 12

จำนวนผู้ชม:  2148

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ไม่มีข่าว