สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สนุทรพจน์ โดย วาสนา ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5183

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สิริมา เจริญศรี

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4639

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4299

Downloaded 

รัฐกร  บุญยะคงรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3470

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3434

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ9 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3395

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย อดิศร พวงชมพู

ชมล่าสุดเมื่อ19 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3156

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3069

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ร.ต.สนธยา มโหทาน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2988

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ศ.นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ7 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2850

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์ สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2777

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย เสณี จ่าวิสูตร

ชมล่าสุดเมื่อ14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2775

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2737

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา  จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2724

Downloaded 

นายนิมาล ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2715

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สอิ้ง ชวรางกูร

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2643

Downloaded