สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สนุทรพจน์ โดย วาสนา ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5085

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สิริมา เจริญศรี

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4561

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4252

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ5 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3383

Downloaded 

รัฐกร  บุญยะคงรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ58 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3383

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3308

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย อดิศร พวงชมพู

ชมล่าสุดเมื่อ58 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3088

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ43 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2976

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ร.ต.สนธยา มโหทาน

ชมล่าสุดเมื่อ56 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2939

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ศ.นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ56 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2813

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย เสณี จ่าวิสูตร

ชมล่าสุดเมื่อ56 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2718

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์ สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ43 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2672

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ42 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2664

Downloaded 

นายนิมาล ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2659

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา  จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ42 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2614

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สำรวย  ผัดผล

ชมล่าสุดเมื่อ54 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2595

Downloaded