สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

สนุทรพจน์ โดย วาสนา ทองใบ

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 5125

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สิริมา เจริญศรี

ชมล่าสุดเมื่อ6 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4582

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา

ชมล่าสุดเมื่อ4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 4261

Downloaded 

รัฐกร  บุญยะคงรัตน์

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3411

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.พิษณุ ขันติพงษ์

ชมล่าสุดเมื่อ7 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3398

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นพ.ธงชัย กีรติหัตถยากร

ชมล่าสุดเมื่อ18 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3343

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย อดิศร พวงชมพู

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3110

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย บุเรง ชิตมาลย์

ชมล่าสุดเมื่อ9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 3006

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ร.ต.สนธยา มโหทาน

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2953

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ศ.นพ.ธีรวัฒน์ กุลทนันท์

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2821

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย เสณี จ่าวิสูตร

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2746

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิทักษ์ สุขกุล

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2707

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย พิมลมาศ เชิดผล

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2693

Downloaded 

นายนิมาล ศิริพาลา เดอร์ ซิลวา

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2680

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา  จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2643

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย สำรวย  ผัดผล

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2605

Downloaded