webmaster's News

อย่าปล่อย 3 ขวบ เล่นสมาร์ทโฟนอย่าปล่อย 3 ขวบ เล่นสมาร์ทโฟนสธ.สำรวจพบ กลุ่มเด็กอายุ 3 ขวบ มีพัฒนาการสมวัย 57% ไม่สมวัย 43 %  ชี้สาเหตุส่วนหนึ่งเป็นเพราะพ่อแม่ใช้สมาร์ทโฟนเลี้ยงเด็กมากเกินไป

น.ต.นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวว่า สังคมไทยต้องร่วมมือกันแก้ไขเรื่องของพัฒนาการเด็กไทยอย่างเร่งด่วน เพราะสำรวจล่าสุดในปี 2556 พบว่า กลุ่มเด็กอายุ 3 ขวบ มีพัฒนาการสมวัยเพียงร้อยละ 57 ไม่สมวัยร้อยละ 43 เมื่อติดตามความก้าวหน้าพัฒนาการในเด็กกลุ่มเดิมที่พัฒนาการสมวัย พบว่า ร้อยละ 20 มีพัฒนาการไม่เป็นไปตามอายุ ส่วนกลุ่มที่พัฒนาการไม่สมวัยเดิม มีมากถึงร้อยละ 70 ที่พัฒนาการ ไม่ก้าวหน้า

"สาเหตุสำคัญที่ทำให้เด็กเล็กมีพัฒนาการช้า คือ 1.ไม่ได้รับอาหารที่ดีและมีคุณค่าตั้งแต่อยู่ในครรภ์ โดยเฉพาะเกลือแร่ที่มีผลต่อสมอง คือ ไอโอดีน ธาตุเหล็ก และโฟเลต 2.เกิดจากการเลี้ยงดูหรือคนเลี้ยงมีปัญหา โดยเฉพาะในครอบครัวเดี่ยว 3.ใช้สื่อโทรทัศน์หรือ สมาร์ทโฟนเลี้ยงเด็กมากเกินไป ทั้งๆ ที่สิ่งที่ควรทำคือ เล่านิทาน หรือเล่นกับเด็กเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้งหมด" น.ต.นพ.บุญเรืองกล่าว และว่า ปีนี้ สบส.ได้จัดอบรม อสม.52,236 คน ให้มีความรู้และมีส่วนร่วมเป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังในชุมชน ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์เด็กเล็ก ผู้ปกครอง เพื่อดูแลกระตุ้นให้เด็กมีพัฒนาการสมวัย ครอบคลุม ทุกตำบลทั่วประเทศ

นพ.ประภาส จิตตาศิรินุวัตร รองอธิบดี สบส.กล่าวว่า เทคนิคการฝึกพัฒนาเด็ก คือ ผู้ปกครองต้องใจเย็น ไม่โมโห ไม่ขึ้นเสียง ไม่ตีเด็ก เมื่อเด็กทำได้ตามที่ฝึกควรชมเชยเด็ก ยิ้ม ปรบมือ กอด เพื่อให้เด็กมีกำลังใจที่จะฝึกต่อ ซึ่งจะทำให้แก้ไขพัฒนาการล่าช้าของเด็กได้สำเร็จ

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน
ภาพประกอบ : อินเตอร์เน็ต

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  23rd May 16

จำนวนผู้ชม:  562

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 5 พ.ศ.2555

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง