สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1 พ.ศ.2551 หมวดย่อย

ชัยพล ไชยคำมิ่ง

ชมล่าสุดเมื่อ1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1635

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ทวีชัย อ่อนนวน

ชมล่าสุดเมื่อ3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1397

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ฉัตรพิลาศฒ์ บานสันเทียะ

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1238

Downloaded 

เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้สากล ประสบการณ์ที่ได้จากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1491

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ผศ.ดร.สุปรีดา อดุลยานนท์

ชมล่าสุดเมื่อ4 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2255

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ดาบตำรวจไพทูรย์  ทะวะสัย

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1445

Downloaded 

สนุทรพจน์ โดย ปรีชา  จันทร์ภักดี

ชมล่าสุดเมื่อ6 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2721

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย นิสิต ศักยพันธ์

ชมล่าสุดเมื่อ11 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1768

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ประเชิญ  คนเทศ

ชมล่าสุดเมื่อ15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2157

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย เกรียงไกร ศรีวิเศษ

ชมล่าสุดเมื่อ20 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1570

Downloaded 

สุนทรพจน์ จุฑามาศ แพงเวียง

ชมล่าสุดเมื่อ21 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1217

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ดร.กิตติพงษ์ กิตยารักษ์

ชมล่าสุดเมื่อ22 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1601

Downloaded 

ประมวลภาพงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (ภาษาอังกฤษ)

ชมล่าสุดเมื่อ23 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1333

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย ธรรมศักดิ์ ฤทธิ์แดง

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1606

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย พงษ์ศักดิ์ ทองอยู่

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 2018

Downloaded 

สุนทรพจน์ โดย โชคชัย สมันตรัฐ

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1836

Downloaded