webmaster's News

เน้นคุณภาพข้อเสนอ ๖ ประเด็นนโยบาย ลดเสี่ยง เพิ่มสุขภาวะคนไทยเน้นคุณภาพข้อเสนอ ๖ ประเด็นนโยบาย ลดเสี่ยง เพิ่มสุขภาวะคนไทยเน้นคุณภาพข้อเสนอ ๖ ประเด็นนโยบาย ลดเสี่ยง เพิ่มสุขภาวะคนไทย
   
 คจ.สช.เดินหน้าเน้นคุณภาพข้อเสนอ ๖ ระเบียบวาระสำคัญสู่นโยบายสาธารณะ มุ่งสกัดภัยคุกคามที่บั่นทอนสุขภาวะคนไทย ทั้งปัจจัยเสี่ยงเด็ก เยาวชนและครอบครัว การแก้ปัญายาสเตอรอยด์ , มะเร็งท่อน้ำดี และจัดทำแผนยุทศาสตร์สุขภาพโลก พร้อมนำเข้าสู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ปลายเดือน ธ.ค.นี้    
  
 นายเจษฎา มิ่งสมร ประธานคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๗ (คจ.สช.) เปิดเผยว่า การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ พ.ศ.๒๕๕๗ ที่จะจัดระหว่างวันที่ ๒๔-๒๖ ธ.ค. ณ อิมแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี ภายใต้แนวคิด “เดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” จะมีการพิจารณาระเบียบวาระการประชุมใน ๖ ประเด็น ประกอบด้วย  ๑. การพัฒนานโยบายสาธารณะเพื่อบูรณาการกลไกคุ้มครองเด็ก เยาวชน และครอบครัว จากปัจจัยเสี่ยง ๒. การจัดการสเตอรอยด์ที่คุกคามสุขภาพคนไทย ๓. การพัฒนากระบวนการประเมินและการตัดสินใจใช้เทคโนโลยีด้านสุขภาพ  ๔. การกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีในประชาชน ๕.การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สุขภาพโลกของประเทศไทย และ ๖. ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ โดยทั้ง ๖ ประเด็นดังกล่าว ล้วนเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาวะของคนไทยทั้งในปัจจุบันและอนาคต โดยการจัดทำข้อเสนอทุกประเด็นผ่านการทำงานงานคณะทำงานวิชาการเฉพาะประเด็น ที่เน้นการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสีย และผ่านกระบวนการกลั่นกรองของคณะอนุกรรมการวิชาการ ที่มี นพ.ประสิทธิ์ชัย มั่งจิตร เป็นประธาน
   
         
 “คจ.สช.จะนำร่าง ข้อเสนอนโยบายของระเบียบวาระการประชุมทั้งหมดนี้ ส่งให้กับภาคีเครือข่ายสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทั่วประเทศ ที่มีกว่า 2000 องค์กรภาคี ทั้งในพื้นที่ หน่วยงานรัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน เพื่อให้ทุกภาคีได้พิจารณาก่อนและมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ในการแสดงความคิดเห็น และเตรียมพร้อมความเห็นจากรายกลุ่มองค์กรภาคี ก่อนเสนอเข้าสู่การพิจารณาของสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ เพื่อขับเคลื่อนเป็นนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพต่อไป”
    
 เวทีสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๗ ยังมีไฮไลท์สำคัญ คือปาฐกถาพิเศษของผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ อาทิ ดร.ยงยุทธ ยุทธวงศ์ รองนายกรัฐมนตรี , นพ.รัชตะ รัชตะนาวิน รมว.สาธารณสุข , นพ.เจตน์ ศิรธรานนท์ ประธานคณะกรรมาธิการสาธารณสุข สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) , น.ส.ทองพูล บัวศรี ผู้จัดการโครงการครูข้างถนน มูลนิธิสร้างสรรค์เด็ก , น.ส.ละม้าย มานะการ เครือข่ายประสังคมชายแดนภาคใต้ รวมถึงDr.Poonam Ketrapal Singh ผู้อำนวยการสำนักงานผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
  
 นอกจากนี้ ยังมีการมอบ รางวัลสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ (สมัชชาอวอร์ด) ประจำปี ๒๕๕๗ จำนวน ๓ รางวัล ๓ เครื่องมือ ให้แก่ เครือข่ายสมัชชาสุขภาพระดับจังหวัด , ธรรมนูญระดับพื้นที่ และ การประเมินผลกระทบทางสุขภาพระดับชุมชน ตลอดจนกิจกรรมที่น่าสนใจในลานสมัชชา แบ่งเป็น  ๖ โซน อาทิ นิทรรศการกรณีศึกษาการขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ , การเสวนาหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ สุขภาวะชาวนา สุขภาวะเด็กเร่ร่อน รวมถึงเวทีสาธารณะเรื่อง “การเดินหน้าสมานฉันท์ ร่วมกันปฏิรูป สังคมสุขภาวะ” โดยเชิญตัวแทนจากสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.)  สภาประชาชนเพื่อการปฏิรูปประเทศไทย (สปท.) และสภาประชาชนเพ่ือการปฏิรูป (สชป.) และยังเปิดเวทีรับฟังความเห็นต่อ “ร่าง เขตสุขภาพเพื่อประชาชน” ด้วย

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  17th Nov 14

จำนวนผู้ชม:  2057

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 7 พ.ศ.2556

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง