webmaster'

แนะใช้'นวดไทย'กำจัดความเครียด

แนะใช้'นวดไทย'กำจัดความเครียด

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 39

เตือนผู้ป่วยโรคหัวใจ-ก่อนทำฟัน

เตือนผู้ป่วยโรคหัวใจ-ก่อนทำฟัน

Watched: 13 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 39

‘ใช้ยาไม่สมเหตุผล’ เรื่องใหญ่ที่คนมองข้าม สมัชชาสุขภาพแห่งชาติฯ เตรียมดัน ‘ชุมชน’ เป็นพระเอกแก้ปัญหา

ก๊งเหล้าแก้หนาวเสี่ยงตัวเย็นดับ

ก๊งเหล้าแก้หนาวเสี่ยงตัวเย็นดับ

Watched: 9 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 46

‘รวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง’ หนึ่งในระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 เพื่อการแก้ปัญหาโรคมะเร็งทั้งระบบ

KIM Release ฉบับที่ 10/2562 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)

KIM Release ฉบับที่ 10/2562 การตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Data Triangulation)

Watched: 15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 32

KIM Release ฉบับที่ 9/2562 การดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan)

KIM Release ฉบับที่ 9/2562 การดูแลล่วงหน้า (Advance Care Plan)

Watched: 14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 22

KIM Release ฉบับที่ 8/2562 ลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury)

KIM Release ฉบับที่ 8/2562 ลูกขุนพลเมือง (Citizen Jury)

Watched: 14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 27

KIM Release ฉบับที่ 7/2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

KIM Release ฉบับที่ 7/2562 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 25

KIM Release ฉบับที่ 6/2562 การประเมินผลกระทบความเป็นธรรมทางสุขภาพ (Health Equity Impact Assessment)

KIM Release ฉบับที่ 5/2562 Six Building Blocks of A Health System: 6 เสาหลักของระบบสุขภาพ

KIM Release ฉบับที่ 5/2562 Six Building Blocks of A Health System: 6 เสาหลักของระบบสุขภาพ

Watched: 15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 18

KIM Release ฉบับที่ 4/2562 ประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง (Deliberative Democracy)

KIM Release ฉบับที่ 4/2562 ประชาธิปไตยแบบร่วมไตร่ตรอง (Deliberative Democracy)

Watched: 15 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 17

KIM Release ฉบับที่ 3/2562 หลักคิดของ HiAP กับ PM2.5 และ Clean Air Act

KIM Release ฉบับที่ 3/2562 หลักคิดของ HiAP กับ PM2.5 และ Clean Air Act

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 23

KIM Release ฉบับที่ 2/2562 ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ: Health in All Policies

KIM Release ฉบับที่ 2/2562 ทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ: Health in All Policies

Watched: 14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 18

KIM Release ฉบับที่ 1/2562 การมีส่วนร่วมของภาคพลเมือง: ทฤษฎีของ Sherry R. Arnstein

Fact Sheet สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผลโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง