webmaster's News

แก้ปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรด้วยสมัชชาสุขภาพต้นแบบจากลพบุรีแก้ปัญหาเยาวชนตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรด้วยสมัชชาสุขภาพต้นแบบจากลพบุรี  สยามรัฐ ฉบับวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2554 : “ชิง สุกก่อนห่าม” สำนวนเปรียบเทียบแบบไทยที่ออกจะเชยๆ และล้าหลังในยุคสังคมไฮเทคที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ยุค 3G และ4G ไปแล้ว แต่ก็ดูเหมือนว่าคำเปรียบเทียบนี้ยังใช้ได้ดีกับวัยรุ่นในยุคปัจจุบันไม่ว่า จะเป็นที่ไหนในโลก เพราะเดี๋ยวนี้สถิติการท้องก่อนแต่ง ท้องในวัยเรียน หรือ “คุณแม่วัยใส”,”คุณพ่อวัยอ่อน” พุ่งขึ้นพรวดๆ ข้อมูล จากกระทรวงสาธารณสุขของไทยระบุว่า ในปี 2551 มีแม่ที่อายุต่ำกว่า 20 ปีคลอดบุตรจำนวน 94,529 ราย หรือเฉลี่ยวันละมากกว่า 250 ราย
  ในจำนวนนี้มีแม่ที่อายุต่ำกว่า 15 ปี จำนวน 2,037 ราย และสถิติดังกล่าวนี้มีแนวโน้มที่จะสูงขึ้น ในขณะที่ผลการสำรวจยังพบว่าการมีเพศสัมพันธ์ครั้งแรกของวัยรุ่นมีอายุเฉลี่ย เพียง 15-16 ปีและมีแนวโน้มว่าอายุเฉลี่ยของการมีเพศสัมพันธ์ในวัยรุ่นจะลดลงเรื่อยๆ ผลจากการสำรวจยังพบว่าเพศสัมพันธ์ครั้งแรกส่วนใหญ่ของวัยรุ่นใช้ถุง ยางอนามัยไม่ถึง 50%เรียกว่ายังไม่พ้นจาก “ขาสั้น-คอซอง” ก็มีโอกาสที่จะเป็นพ่อคน แม่คนกันแล้ว แถมยังมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ HIV อีกต่างหาก ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเรื่องนี้ขยายไปทั่วทุก หัวระแหง ไม่เว้นแม้แต่ ตำบลเล็กๆ อย่างชอนสมบูรณ์ จังหวัดลพบุรี ที่พบปัญหาเด็กและเยาวชนไม่เรียนหนังสือ
   ติดเกมคอมพิวเตอร์ และการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างน่าเป็นห่วงอัตรา การตั้งครรภ์ในวัยรุ่นสูงขึ้นกว่า 10 %ในทุกอำเภอของจังหวัดลพบุรี สาเหตุส่วนใหญ่เริ่มจากภาวะเศรษฐกิจที่ทำให้ครอบครัวไม่มีเวลาให้กัน กอปรกับสภาพครอบครัวที่หย่าร้างเพิ่มขึ้นโดยลำดับ ปัญหาที่ เกิดขึ้นมิใช่เพียงความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับพ่อแม่เท่านั้น แต่ชุมชนก็ได้รับความเดือดร้อนเช่นกัน ทำให้พระครูใบฎีกาทรงพล ชยนฺนโท เจ้าอาวาสวัดศรีรัตนารามชอนสมบูรณ์ จึงเป็นแกนประสานจนเกิดเป็นพลังแห่งกัลยาณมิตรที่เชื่อมโยงทุกฝ่ายเข้าด้วย กัน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในกระบวนการสมัชชาสุขภาพ ขับเคลื่อนประเด็น “เด็กดีศรีชอนสมบูรณ์” ด้วยยุทธศาสตร์การเปิดพื้นที่ดีดี สร้างสรรค์ให้เกิดมีเวทีแสดงออกการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์
   ตลอดจนการปลูกฝังจิตสำนึกของเยาวชนให้รักถิ่นฐาน รักสิ่งแวดล้อมและรักวัฒนธรรมประเพณี ส่งผลให้ปัญหาเริ่มคลี่คลายในทิศทางที่ดีขึ้น เกิดแนวทางในการบรรเทาปัญหาอย่างเหมาะสม โดยเฉพาะแนวทางที่มาจากการร่วมคิดเห็นของทุกภาคส่วน ในที่สุดจึงตั้งให้ตำบลชอนสมบูรณ์เป็น”ตำบลต้นแบบสุขภาวะ” นางสาวพรธิดา เวียงสงค์ นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ผู้ประสานงานสมัชชาสุขภาพ จังหวัดลพบุรี สถาบันนารายณ์เพื่อการพัฒนา จังหวัดลพบุรี กล่าวว่า จากการขับเคลื่อนกระบวนการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยสุขภาวะวัยเจริญพันธุ์เฝ้าระวังการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควรในพื้นที่ นำร่องตำบลชอนสมบูรณ์ อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี นับตั้งแต่ปี 2552 เป็นต้นมา นับว่าประสบความสำเร็จเป็นที่น่าพอใจ
  โดยขณะนี้ ทางโรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ได้จัดทำข้อตกลงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ลพบุรี เพื่อพัฒนาสถานศึกษาต้นแบบที่เข้าใจวัยรุ่น เฉพาะอย่างยิ่งการเรียนการสอนหลักสูตรสุขวิทยาทางเพศซึ่งจะพัฒนาแกนนำนัก เรียนในการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันและทักษะในการดำเนินชีวิตอย่างเหมาะสม ในส่วนของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลชอนสมบูรณ์ ยังได้พัฒนากลยุทธ์ของสถานบริการเพื่อเข้าถึงใจวัยรุ่นมากขึ้น อาทิ การเปิดห้องให้คำปรึกษาเรื่องสุขวิทยาทางเพศ รวมทั้งการดำเนินโครงการเยี่ยมบ้านร่วมกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในโอกาสครบรอบ 10 ปีที่มีการนำกระบวนการสมัชชาสุขภาพมาใช้ ทำให้เกิดนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายเพื่อแก้ปัญหาของ
   พื้นที่ต่างๆจำนวนมากดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.) ร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมัชชาสุขภาพล้านนา และเครือข่ายสมัชชาสุขภาพทั่วประเทศร่วมกันจัดประชุมวิชชาการ”1 ทศวรรษสมัชชาสุขภาพ” ระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม ศกนี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว อ.เมือง จ.เชียงใหม่เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ของแต่ละจังหวัดใน การ นำกระบวนการสมัชชาสุขภาพไปใช้ ซึ่งผู้ขับเคลื่อนสมัชชาสุขภาพจังหวัดลพบุรีก็จะไปร่วมแลกเปลี่ยน ด้วยในหัวข้อ”การเฝ้าระวังการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร : บทเรียนสมัชชาสุขภาพ จังหวัดลพบุรี” ด้วย - หน้า: 23(ล่างซ้าย) Ad Value: 63,787.50 PRValue (x3): 191,362.50 - 20110627_986_HA_Siam Rath

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  14th May 12

จำนวนผู้ชม:  4505

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง