webmaster's News

รวบรวม เทปบันทึกการประชุม และกิจกรรมต่างๆภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6รวบรวม เทปบันทึกการประชุม และกิจกรรมต่างๆภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6รวบรวม เทปบันทึกการประชุม และกิจกรรมต่างๆภายในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6

โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย
 ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๑
๑)    ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ การป้องกันผลกระทบต่อสุขภาวะและสังคมจากการค้าเสรีระหว่างประเทศ

 ๒)    นโยบายการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน

 ๓)    เป้าหมายในการป้องก ันและควบคุมโรคไม่ติดต่อของประเทศไทย

รับชมได้ที่ http://goo.gl/VWR6c9

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๒

๑)    แผนยุทธศาสตร์ร่วมแห่งชาติ ว่าด้วยระบบสุขภาวะชุมชน

 ๒)    แผนยุทธศาสตร์การจัดการปัญหาโฆษณาที่ผิดกฎหมายของยา อาหาร และผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๑

๓)    รายงานความก้าวหน้าในการติดตามการดำเนินงานตามมติฯ

 รับชมได้ที่ http://goo.gl/8iIMWE

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๓

 ๑)    การกำกับดูแลสื่อและการสื่อสารการตลาดของผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

 ๒)    ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียน

๓)    การสร้างความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อ “สุขภาพหนึ่งเดียว” ของคน-สัตว์- สิ่งแวดล้อม

 รับชมได้ที่ http://goo.gl/G8K9yS

ประชุมคณะอนุกรรมการดำเนินการประชุม คณะที่ ๔

ข้อเสนอต่อการปฏิรูประบบสุขภาพภายใต้การปฏิรูปประเทศไทย
 และ เรียนรู้การติดตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติที่ผ่านมา รวมถึงกิจกรรมลานสมัชชาและกิจกรรมอื่นๆภายในการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งติครั้งที่6

รับชมได้ที่ http://goo.gl/oUGs2 V

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  7th Aug 14

จำนวนผู้ชม:  2282

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 6 พ.ศ.2556

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง