webmaster's News

มจร.ปรับสอนออนไลน์เต็มรูปแบบมจร.ปรับสอนออนไลน์เต็มรูปแบบพระเทพปวรเมธี (ประสิทธิ์ พรหมรังสี) รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ในฐานะประธานศูนย์ควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 (ศปค.19 มหาจุฬาฯ) เปิดเผยว่า มหาจุฬาฯ เพิ่มมาตรการป้องกันและดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐ กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และมหาเถรสมาคม ดังต่อไปนี้
1.การปฏิบัติงานของบุคลากรให้ทุกส่วนงานสามารถปฏิบัติงานจากบ้าน (work from home) และจัดการสลับวันเข้าปฏิบัติงานของบุคลากรที่มีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานในสำนักงาน ลดความแออัดและป้องกันความเสี่ยง รวมทั้งการประชุมสัมมนาโดยระบบออนไลน์ โดยทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

2.ด้านการจัดการศึกษา กำหนดให้จัดการเรียนการสอนและการสอบวัดผลประเมินผลแบบออนไลน์ทุกรายวิชาและทุกระดับชั้นของการจัดการศึกษา พร้อมกันนี้ยังมีมาตรการช่วยเหลือนิสิตในการปรับลดค่าธรรมเนียมการศึกษา มอบทุนการศึกษา และมาตรการช่วยเหลือด้านอื่นๆ เพื่อลดภาระของนิสิต ส่วนการรับสมัครเข้าศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเน้นระบบออนไลน์เช่นเดียวกัน สำหรับคณาจารย์ให้เตรียมการสอนออนไลน์อย่างเต็มรูปแบบ รองรับปัญหาการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่อาจยังคงอยู่อีกนาน

พระเทพปวรเมธีกล่าวต่อว่า 3.มาตรการดูแลบุคลากรและนิสิตที่พักอยู่ในมหาวิทยาลัย อ.วังน้อย จ.พระนครศรี อยุธยา ประมาณ 400 รูป/คน ส่วนมากเป็นนิสิตจากต่างประเทศที่ไม่สามารถเดินทางกลับประเทศตนเองได้ จึงออกมาตรการกำกับดูแลอย่างเข้มข้น โดยไม่อนุญาตให้ออกนอกพื้นที่เด็ดขาด พร้อมทั้งจัดการด้านสุขอนามัย จัดเครื่องมือทางการแพทย์ เจลล้างมือ หน้ากากอนามัย ตรวจไข้และวัดอุณหภูมิร่างกาย พ่นยาฆ่าเชื้อทุกพื้นที่ และให้นิสิตเว้นระยะห่างกัน ฉันภัตตาหารใช้ภาชนะส่วนตัว แยกกันนั่ง นอกจากนี้ยังวางมาตรการในการเข้า-ออก อย่างเข้มงวด 4.ด้านการสื่อสารต่อสาธารณชน ในฐานะที่มหาจุฬาฯ

เป็นสถาบันอุดมศึกษาและเป็นมหาวิทยาลัยสงฆ์ จึงดำเนินการสื่อสารแนวคิด หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้นำไปปรับใช้การดำรงชีวิต ในทุกระบบการสื่อสาร โดยมีศปค.19 มหาจุฬาฯ เป็นแกนกลาง และนำสื่อหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาออกเผยแผ่ทางสื่อสารมวลชนทุกแขนง 5.การบริหารจัดการภายในพื้นที่มหาจุฬาฯ ได้จัดตั้งศปค.19 มหาจุฬาฯ เพื่อกำหนดมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดอย่างเข้มงวด ทำบิ๊กคลีนนิ่งและพ่นยาฆ่าเชื้อในบริเวณพื้นที่ทั้งหมด พร้อมกำหนดให้คัดกรองบุคลากร นิสิต และบุคคลทั่วไปที่จะเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยต้องผ่านการวัดอุณหภูมิร่างกายทุกคน หากเป็นบุคคลภายนอกต้องซักประวัติการเดินทางและบันทึกประวัติอย่างละเอียด หากมีอุณหภูมิร่างกายสูงผิดปกติจะไม่อนุญาตให้เข้า

โดยให้วิทยาเขต วิทยาลัยสงฆ์ ห้องเรียนและหน่วยวิทยบริการทั่วประเทศนำไปปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน


ที่มา : ข่าวสด

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  20th Apr 20

จำนวนผู้ชม:  76

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รวมพลังพลเมืองตื่นรู้ ช่วยชาติสู้ภัยโควิด-19

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง