webmaster's News

สร้างคู่มือพัฒนาเด็กปฐมวัยสร้างคู่มือพัฒนาเด็กปฐมวัยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุขแถลงข่าวแนวทางการจัดอาหารบริบาลน้ำและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยว่า ผลสำรวจสถานการณ์เด็กและสตรีในประเทศไทยในปี 2558-2559 โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติพบว่า 1 ใน 10 ของเด็กอายุต่ำกว่า 5 ปีมีภาวะเตี้ยแคระแกร็นจากการขาดสารอาหารต่อเนื่องเป็นระยะเวลานานส่งผลต่อการพัฒนาสมองและเป็นภาวะที่ไม่สามารถแก้ไขได้นอกจากนี้เด็กในกลุ่มครัวเรือนที่ยากจนมากและเด็กที่แม่ไม่มีการศึกษามักมีภาวะ เตี้ยแคระแกร็นน้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐานและมีภาวะทุพโภชนาการเฉียบพลันมากกว่าเด็กกลุ่มอื่นรวมทั้งยังพบว่าเด็กราว 1 ใน 10 มีภาวะอ้วนส่วนใหญ่อยู่ในกลุ่มชุมชนกรุงเทพฯทั้งนี้ สธ. ได้ร่วมกับองค์การยูนิเซฟประเทศไทยจัดทำหนังสือแนวทางการจัดอาหารบริบาลน้ำและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ พ.ศ. 2562 สำหรับใช้เป็นแนวทางแก้ไขปัญหากรณีที่เกิดความเสี่ยงด้านสุขภาพและมีเกร็ดความรู้เรื่องการจัดสภาพแวดล้อมหลักการสุขาภิบาลการส่งเสริมสุขภาวะต่างๆ เช่น การดูแลฟันผมเล็บแนวทางการจัดกิจกรรมทางกายไม่ให้เนื อยนิ่ง

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัยกล่าวว่าการจัดทำแนวทางการจัดอาหารบริบาลน้ำและสร้างสุขภาวะที่ดีในสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นแนวทางให้ครูและผู้ดูแลเด็กมีความรู้ความเข้าใ จเห็นตัวอย่างที่ดีและไม่ดีทราบถึงผลกระทบที่เป็นผลเสียต่อพัฒนาการเด็กที่มา : ไทยรัฐ

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  15th Aug 19

จำนวนผู้ชม:  137

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   ข่าวสารน่ารู้

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง