webmaster's News

ให้ความรู้ดูแลผู้ป่วยให้ความรู้ดูแลผู้ป่วยนพ.วีรศักดิ์ ครองลาภเจริญ ผอ.รพ.นครปฐม เผยว่า ขณะนี้ได้เปิดโครงการสัมมนาวิชาการ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองและสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ จ.นครปฐม โดยทาง รพ.นครปฐม รับเป็นผู้ดำเนินการมีพระครูศรีวิรุฬกิจ รองประธานกลุ่มอาสาคิลานธรรม ผช.เจ้าอาวาสวัดอมรคีรี เซอร์มักดาเลนา ผศ.ดร.สุภาพร ดาวดี ผอ.ศูนย์อภิบาลผู้สูงอายุ และเด็ก รพ.เซนต์หลุยส์ ร่วมปาฐกถาเปิดงานสัมมนาให้ความรู้ในการดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองให้ถูกต้อง นำความรู้ ความเข้าใจ เผยแพร่เกี่ยวกับสิทธิของบุคคลในการแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุข ที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิต หรือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วย.ที่มา : ไทยรัฐ

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  6th Jun 19

จำนวนผู้ชม:  1128

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   มาตรา12

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง