webmaster's News

ธรรมนูญระบบสุขภาพไทยกับ SDGs แนวทางปฏิบัติในการใช้งานธรรมนูญระบบสุขภาพไทยกับ SDGs แนวทางปฏิบัติในการใช้งานธรรมนูญระบบสุขภาพไทยกับ SDGs แนวทางปฏิบัติในการใช้งาน

สื่อสังคมออนไลน์ของผู้ปฏิบัติงานด้านสุขภาพ ช่วงนี้ไปวงประชุมไหน ใครๆ ก็มักจะพูดถึงเรื่องเมืองไทย ๔.๐ หรือ
Thailand 4.0 และเรื่อง SDGs ที่กำลังเป็นวาระสำคัญระดับโลก เรียกได้ว่าถ้าใครไม่รู้จักอาจออกไปคุยกับเขาไม่รู้เรื่อง แล้วธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติที่ทุกท่านได้มีบทบาทร่วมกันสร้างและขับเคลื่อนกันอยู่นี้มีความเชื่อมโยงยังไงกับ SDGs บ้าง?

SDGs หรือ Sustainable Development Goals ภาษาไทยคือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ถ้าจะให้อธิบายอย่างง่ายๆ คือ เป้าหมายการพัฒนาในมิติต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จeนวน ๑๗เป้าหมาย ที่สหประชาชาติกำหนดขึ้นเพื่อให้ประเทศสมาชิกนeไปใช้เป็นทิศทางของการพัฒนาประเทศ โดยต้องการให้บรรลุและดำเนินการให้ได้ตามเป้าหมายภายในปี พ.ศ. ๒๕๗๓ หรือปี ค.ศ. ๒๐๓๐
หากจะมอง “ธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙” ซึ่งเป็นกรอบทิศทางการดeเนินงานด้านระบบสุขภาพของประเทศใน
๕-๑๐ ปีข้างหน้า ที่เพิ่งผ่านสภานิติบัญญัติแห่งชาติไปเมื่อวันที่ ๒ กันยายน๒๕๕๙ ที่ผ่านมา และขณะนี้กeลังรอประกาศในราชกิจจานุเบกษาอยู่นั้น
พบว่ามีความสอดคล้องกับเป้าหมายใน SDGs อยู่หลายประการ เพราะ“สุขภาพ” ตามธรรมนูญฯ นั้นครอบคลุมในทุกมิติ ทั้งกาย จิต สังคม และ
ปัญญา โดยให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของทุกคนเรื่องความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ เรื่องการจัดให้มีหลักประกันและ
ความคุ้มครองให้เกิดสุขภาพที่คำนึงถึงป ัจจัยทั้งหมด ที่รวมถึงปัจจัยสังคมที่กำหนดสุขภาพด้วย และนอกจากนี้พื้นที่หรือชุมชนยังสามารถนำธรรมนูญฯ
ไปใช้กำหนดภาพพึงประสงค์ด้านสุขภาพที่สอดคล้องกับวัฒนธรรม ภูมินิเวศ และภูมิปัญญาของพื้นที่หรือชุมชนนั้นๆ ได้อีกด้วย
ดังนั้นน่าจะถือเป็นจังหวะก้าวที่ดีสำหรับประเทศไทย ที่ปัจจุบันเรามีทั้งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ฉบับผ่านประชามติ ร่าง กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔) และธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับใหม่ ที่ล้วนมีเนื้อหาที่สอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันและทุกภาคส่วนน่าจะสามารถนำ
มาใช้เป็นแนวทางร่วมกันในการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาประเทศที่นอกจาก จะตอบโจทย์เป้าหมายการพัฒนาของสากลในเรื่อง SDGs ได้แล้ว ที่สำคัญยิ่งไปกว่านั้นคือ การนำสังคมไทยสู่สุขภาวะ
อย่างยั่งยืนในยุค Thailand 4.0 ร่วมกัน

ที่มา นิตยสารสานพลัง ฉบับที่ ๗๔ ปีที่ ๘

Facebook

เข้าสู่ระบบ to rate

อันดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่อัพโหลด:  2nd Nov 16

จำนวนผู้ชม:  1961

ความคิดเห็น:  0

ข่าวที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   นิตยสารสานพลัง

แจ้งข่าวไม่เหมาะสม

ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ถึ่งเพื่อน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง