ประชุมปรึกษาหารือเตรียมการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด หมวดย่อย

  • Previous
  • 1
  • Next

ขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศไทยโดยใช้จังหวัดเป็นฐาน

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1674

Downloaded 

ความเชื่อมโยงสมัชชาปฏิรูประดับชาติ/จังหวัด/ประเด็น

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1647

Downloaded 

หลักเกณฑ์-แนวทางการสนับสนุนการจัดสมัชชาปฏิรูป

ชมล่าสุดเมื่อ1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1518

Downloaded 

ชี้แจงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การประชุม

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1425

Downloaded 

เสวนาบทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (2/2)

ชมล่าสุดเมื่อ3 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1303

Downloaded 

เสวนา บทเรียนการจัดสมัชชาปฏิรูประดับจังหวัด (1/2)

ชมล่าสุดเมื่อ2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม 1104

Downloaded 

  • Previous
  • 1
  • Next