ข่าวใหม่ล่าสุด

สุขภาพคนไทย 2560 เสริมพลังกลุ่มเปราะบางสร้างสังคมที่ไม่ทอดทิ้งกัน

พินัยกรรมชีวิต...วางแผนสู่ความตายอย่างมีสุข

พินัยกรรมชีวิต...วางแผนสู่ความตายอย่าง มีสุข

Watched: 14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 121

กรมสุขภาพจิต รุกเข้าหาชุมชน นำร่อง กว่า 1,500 ตำบล ดูแลจิตใจประชาชนทุกกลุ่มวัย เปิดเวทีส่งเสริมสุขภาพจิตและป้องกันปัญหาสุขภาพจิตระดับประเทศ โชว์ผลงานและนวัตกรรม

เภสัชฯเล็งขอบรรจุอัตรากำลัง ยันมีความจำเป็นแต่ขาดแคลน (สธ.)

ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องใน จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมขับเคลื่อนโครงการพัฒนากลไกสนับสนุนเครือข่ายจิตอาสาประชารัฐระดับจังหวัด

“โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ”ประสบผลสำเร็จ ต้นแบบการจัดการอาหารในโรงเรียน

กระตุ้นคนไทยเลิกพฤติกรรม “เนือยนิ่ง” เตรียมสตาร์ทประเด็น “กิจกรรมทางกาย” เคลื่อนใหญ่ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

คอลัมน์ ท้องถิ่นปริทรรศน์: ความดีร่วม   โดย สมพันธ์ เตชะอธิก

“สงฆ์ไทยไกลโรค เข้าพรรษานี้ อย่าลืมตักบาตร ถาม(สุขภาพ) พระ”

คำสั่ง คสช. เรื่อง แต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 1-12 และ แต่งตั้งคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตที่ 13

E-Book แนวทางการดำเนินงาน การรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)พระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (ฉบับที่..) พ.ศ...

ชูข้อเสนอยกร่างกฎหมายประเมินผลกระทบด้านสุขภาพตามรัฐธรรมนูญ เน้นทุกนโยบายต้องห่วงใยสุขภาพ

เกาะติด 4PW ฉบับที่ 1 ธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติสร้างเสริมสุขภาวะพระทั่วประเทศ

เกาะติด 4PW ฉบับที่ 2 ระดมสมองจัดลำดับประเด็นยุทธศาสตร์ เพื่อพัฒนานโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมเชิงรุก

คมส. เร่งกรมอนามัยออกมาตรฐาน‘น้ำดื่มปลอดภัย’บังคับใช้ภายใน ๑ ปี

ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda

ประเด็นคานงัดจังหวัด : Local Reform Agenda

Watched: 8 นาทีที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 74