NCDs ' Articles

คนไทยตายด้วยโรค NCDs ชั่วโมงละ 37 คน เร่งป้องกัน-ควบคุมไม่ให้เกิดภาวะแทรกซ้อน

คมส. ใส่เกียร์ห้าเร่งขับเคลื่อนมติสมัชชาฯ เน้นปัญหา ‘เด็ก-น้ำดื่ม-NCDs’ วาระด่วน

คจ.สช. ประกาศ ๒ ระเบียบวาระสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑

ทำไมถึงต้อง “กล่าวโทษเหยื่อทางด้านสุขภาพ”

ทำไมถึงต้อง “กล่าวโทษเหยื่อทางด้านสุขภาพ”

Watched: 2 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 411

ดูแลตัวเองห่าง 4 ปัจจัย เลี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

ดูแลตัวเองห่าง 4 ปัจจัย เลี่ยงป่วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง

Watched: 3 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 518

'เค็มน้อยอร่อยได้ ห่างไกล NCDs'

'เค็มน้อยอร่อยได้ ห่างไกล NCDs'

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 479

กระตุ้นคนไทยเลิกพฤติกรรม “เนือยนิ่ง” เตรียมสตาร์ทประเด็น “กิจกรรมทางกาย” เคลื่อนใหญ่ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐

อย.ชูฉลากสุขภาพหวังลดป่วยเรื้อรัง

อย.ชูฉลากสุขภาพหวังลดป่วยเรื้อรัง

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 708

เด็กเสี่ยงอ้วนช่วงปิดเทอม

เด็กเสี่ยงอ้วนช่วงปิดเทอม

Watched: 14 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 711

แนะวิธี ‘กินเจ’ ลดอ้วนไกลโรค

แนะวิธี ‘กินเจ’ ลดอ้วนไกลโรค

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 665

เร่งลด NCDs ก่อนวิกฤติ

เร่งลด NCDs ก่อนวิกฤติ

Watched: 2 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 768

ร่างพิมพ์เขียวกำลังคนด้านสุขภาพทศวรรษหน้า ห่วงสังคมดิจิตอลกระทบแผนผลิตแพทย์รุ่นใหม่

กินเค็มเสี่ยงหัวใจล้มเหลว

กินเค็มเสี่ยงหัวใจล้มเหลว

Watched: 5 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 598

ปัญหาโภชนาการพระสงฆ์

ปัญหาโภชนาการพระสงฆ์

Watched: 4 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 681

ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก เพิ่มขึ้น 4 เท่า

ผู้ป่วยเบาหวานทั่วโลก เพิ่มขึ้น 4 เท่า

Watched: 1 วันที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 653

สุขภาพพระสงฆ์องค์กรสร้างสุขช่วยได้

สุขภาพพระสงฆ์องค์กรสร้างสุขช่วยได้

Watched: 1 ชั่วโมงที่แล้ว

จำนวนผู้เข้าชม: 1004