สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 3 เรื่อง หยุด!! โฆษณา ฆ่าน้ำนม (แม่)
  คณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน เขตพื้นที่ 13 กรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2560 , 4 ส.ค. 60
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช) ครั้งที่ 4/ 2560 และกิจกรรม คสช สัญจร 19-21 กรกฏาคม 60 @ เชียราย
  การขับเคลื่อนระบบสุขภาพชุมชน ความเป็นมา และความยั่งยืนด้านสุขภาพ
  การปฏิรูปสังคม ด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานปัญญา 5-6 กรกฏาคม 2560
  การปฏิรูปสังคม ด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่มบนฐานปัญญา 27-28 มิถุนายน 2560
  สงฆ์ไทยไกลโรค เข้าพรรษานี้ อย่าลืมตักบาตร ถาม (สุขภาพ) พร
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2/2560, บ้าน-วัด-โรงพยาบาล ...พระสงฆ์ไทยในวิกฤติสุขภาวะ
  การประชุมพิจารณามาตรการควบคุมโซเดียมในอาหาร 21 มีนาคม 2560
  การประชุมสมัชชาผู้สูงอายุระดับชาติ ปี 2560
  กำหนดการประชุมวิชากร ประจำปี ทอพ. " ประชารัฐร่วมใจ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ"
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2560
  กำหนดการเวทีเปิดตัวรายการโทรทัศน์ “ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน” และ พิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการเผยแพร่รายการโทรทัศน์ “ปฏิบัติการ ลุก ปลุก เปลี่ยน”
  แถลงข่าวการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 พ.ศ.2559 “น้ำดื่ม ที่อยู่อาศัย ยุงลาย เด็กปฐมวัย : 4 ระเบียบวาระเพื่อสุขภาวะสังคมไทย” วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน 2559
  กำหนดการ ลานเรียนรู้ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 19