สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  การสัมมนาวิชาdki การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ. สุขภแห่งขาติ 13 มีนาคม 2561
  สัมมนาวิชาการกฏหมายกับการวิจัยในคน 11 ก.พ. 61
  ITH Technical Conference 2016 8 - 10 สิงหาคม 2559
  การประชุมคณะทำงานขับคลื่นสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ครั้งที่ 1 / 2562
  การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศ และ สุขภภาพ ปี2562 การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพของอาเซียน : แสวงจุดร่วมสู่การพัฒนที่ยั่งยืน
  กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อเตรียมการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 13 เขตพื้นที่ ผ่านระบบประชุมทางไกลกระทรวงสาธารณสุข 3 ตุลาคม 2562
  กำหนดการประชุม workshop 1 “โครงการ Young ทำได้
  กำหนดการประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
  กำหนดการ จัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
  กำหนดการ ชวนคิด ชวนคุย มิติสุขภาพทางปัญญา
  เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง ครั้งที่ 2/2562 16 พฤษภาคม 62
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2/2562 “เร่งตาย vs เลือกตาย สิทธิในวาระสุดท้าย ใครกําหนด?”
  เวที สช.เจาะประเด็น สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย 7 มีนาคม 2562
  เวทีสานใจ สานพลัง สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็งครั้งที่1/2562 ว่าด้าย เกษตรอินทรีย์ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 7 กุมภาพันธ์2562
  ITH conference 2018 Belt and Road Initiative Opportunity and Challenges For Health 15-16 Nov 61

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19