สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดท านิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของค าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย 25 ม.ย.61
  การสัมมนาวิชาdki การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ. สุขภแห่งขาติ 13 มีนาคม 2561
  สัมมนาวิชาการกฏหมายกับการวิจัยในคน 11 ก.พ. 61
  ITH Technical Conference 2016 8 - 10 สิงหาคม 2559
  การประชุมสัมมนา และพิธีประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริตในองค์กร ภายใต้ โครงการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและส่งเสริมคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓
  การรักษา...ต้องสงสัย: รู้เท่าทันความรู้ด้านสุขภาพ 15 มกราคม 2563
  การประชุมคณะทำงานขับคลื่นสังคมสูงวัยคนไทยอายุยืน ครั้งที่ 1 / 2562
  การประชุมวิชาการการค้าระหว่างประเทศ และ สุขภภาพ ปี2562 การค้าระหว่างประเทศและสุขภาพของอาเซียน : แสวงจุดร่วมสู่การพัฒนที่ยั่งยืน
  กำหนดการประชุมคณะอนุกรรมการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติระดับจังหวัด เพื่อเตรียมการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทนองค์กรภาคเอกชน 13 เขตพื้นที่ ผ่านระบบประชุมทางไกลกระทรวงสาธารณสุข 3 ตุลาคม 2562
  กำหนดการประชุม workshop 1 “โครงการ Young ทำได้
  กำหนดการประชุมสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนการจัดกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติที่มาจากกลุ่มผู้แทนองค์กรภาคเอกชน
  กำหนดการ จัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
  กำหนดการ ชวนคิด ชวนคุย มิติสุขภาพทางปัญญา
  เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง ครั้งที่ 2/2562 16 พฤษภาคม 62
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2/2562 “เร่งตาย vs เลือกตาย สิทธิในวาระสุดท้าย ใครกําหนด?”

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 19