สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  ก าหนดการประชุมเวที Kick off สานใจ สานพลัง ภาคีสนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และ พิจารณาร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... 3 พ.ค.61
  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเรียนรู้ภารกิจและการบริหารจัดการองค์กร (ครั้งที่ 2) เรียนรู้แนวคิด ทิศทาง และการปรับตัวตามภารกิจหลักของ สช. 3 ม.ย.61
  MOUทางวิชาการและการจัดกิจกรรมระะหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กับ สถาบันพระปกเกล้า 14 มีนาคม 2561
  ประกาศเจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “สช. 4.0 มุ่งสู่องค์กรทันสมัย มีธรรมาภิบาล” 6 ก.พ. 61
  การประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ SessionIV :Stakeholder Session
  กำหนดการเวที “เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ” วันที่ 3 สิงหาคม 2559
  จากอดีต สู่อนาคตการสาธารณสุขไทย ในวาระ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย 5 มีนาคม 2561
  เสวนา เติบใจ เติบสุข สนุกกับชีวิต :เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในยุค 4.0
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๓/๕๙ ธรรมนูญระบบสุขภาพ ๒๕๕๙ : ภารกิจสร้างคนไทยพันธุืใหม่ ๒๖ กันยายน ๕๙
  การประชุมวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมในการสร้างเสริมคุณภาพ" (Innovation of Health Promotion)
  วาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  การประชุมเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม:การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
  เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ “สตาร์ทอัพประกาศ HIA ฉบับใหม่ : ใครได้ ใครเสีย”
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเผยแพร่ความรู้สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 21-22 ก.ค.59

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 8 ... 18