สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  กำหนดการแถลงข่าวสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๕ พ.ศ.๒๕๕๕ “ทุกนโยบาย ห่วงใยสุขภาพ” วันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕
  กำหนดการประชุมเพื่อการเลือกกันเองเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและนายกเมืองพัทยา วันพุธที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕
  กำหนดการประชุมเพื่อกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบด้านสุขภาพสาธารณะ กรณีการศึกษา ผลกระทบจากข้อตกลงการค้าเสรี Thai - EU ต่อการเข้าถึงยา
  กำหนดการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ คณะอนุกรรมการวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติสู่การปฏิบัติ ประเด็น “เกษตรและอาหารในยุควิกฤต” และ “การแก้ปัญหาวัยรุ่นไทยกับการตั้งครรภ์ที่ไม่พร้อม”
  ประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช) ครั้งที่ 4/ 2555
  การประชุมวิชาการ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพโดยชุมชน ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕
  ประชุม คณะกรรมการจัดการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่4
  โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการ "สานพลัง คสช. ขับเคลื่อนนโยบาย เคลื่อนไหวสังคม "

  หน้า: 1 ... 13 14 15 16 17 18 19