สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดท านิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของค าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) ของประเทศไทย 25 ม.ย.61
  การสัมมนาวิชาdki การดูแลผู้ป่วยประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ. สุขภแห่งขาติ 13 มีนาคม 2561
  สัมมนาวิชาการกฏหมายกับการวิจัยในคน 11 ก.พ. 61
  ITH Technical Conference 2016 8 - 10 สิงหาคม 2559
  กำหนดการ จัดสมัชชาเฉพาะประเด็น ว่าด้วย นโยบายรองรับสังคมสูงวัย ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2562
  กำหนดการ ชวนคิด ชวนคุย มิติสุขภาพทางปัญญา
  เวทีสานใจ สานพลังภาคี สนับสนุนยุทธศาสตร์สังคมเข้มแข็ง ครั้งที่ 2/2562 16 พฤษภาคม 62
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 2/2562 “เร่งตาย vs เลือกตาย สิทธิในวาระสุดท้าย ใครกําหนด?”
  เวที สช.เจาะประเด็น สานพลังเปลี่ยนเมืองป่วย 7 มีนาคม 2562
  เวทีสานใจ สานพลัง สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็งครั้งที่1/2562 ว่าด้าย เกษตรอินทรีย์ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 7 กุมภาพันธ์2562
  ITH conference 2018 Belt and Road Initiative Opportunity and Challenges For Health 15-16 Nov 61
  สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2
  การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ ว่าด้วยการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม 1 ตุลาคม 61
  เวทีสรุปบทเรียนและวางแผนการขับเคลือนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ระดับจังหวัด กทม. สานงาน เสริมใจ ขับเคลื่อนโยบายสาธารณะ 10-11 กันยายน
  กำหนดการเวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง “E-Sport” เกม กีฬา ท้าทาย “โรคดิจิทัล”15 มิ.ย.61 อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 18