สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  เวที สช. เจาะประเด็น ครั้งที่ 3/2561 เรื่อง กินเปลี่ยนขีวิต หยุดวิกฤตมะเร็งลำไส้ใหญ่ 11 กันยายน 61
  เวทีความร่วมมือกับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมน้ำตาล ในการยุติการใช้สารพาราควอต 20 พ.ค. 61 ณ มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค กทม.
  การสร้างพลังศรัทธาคุณค่าในตน และคุณค่าในการทำงานตามภารกิจองค์การ 16 มีนาคม 2561
  ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทําแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพพระสงฆ์แห่งชาติ 27 ก.พ. 61
  กำหนดการ ประชุมเชิงปฏิบัติการถอดบทเรียน : ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดการประเมินผลภายใน สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙
  สร้างสุขที่ปลายทางครั้งที่ 3. 20-21 กุมภาพันธ์ 2563
  กำหนดการแถลงข่าว การจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562, 21 พฤศจิกายน 2562
  กําหนดการรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้เสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็นว่าด้วยรวมพลังชุมชนต้านมะเร็ง 9 ตุลาคม 2562
  ร่างกำหนดการสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วยนิยามปฏิบัติการ (Operational definition) ของคำที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการดูแลแบบประคับประคอง (Palliative care) สำหรับประเทศไทย 17-18 กันยายน 2565
  การสัมมนาวิชาการ การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง และสิทธิการตายดีตาม พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ
  เสวนา เรื่อง สุนทรียภาพของการเรียนรู้คุณค่าแห่งชีวิต 8 มีนาคม 2562
  เวทีเสวนา สช มู่งสู่องค์กรธรรมาภิบาล ธรรมนูญสุชน แนวทางสู่องค์กรธรรมาภิบาล 8 กุมภาพันธ์ 62
  การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ ว่าด้าวยความรับผิดชอบร่วมทางสังคมเกี่ยวกับอีสปอร์ต่อสุขภาวะเด็ก (E-Spors Socila Responsibility for Child Health) 11 กันยายน 61
  กาสัมมนาวิชาการ "ไม่ใส่เครื่อง ถอดเครื่องช่วยหายใจ ทำได้เพียใด ในระยะท้ายของชีวิต 27 มิ.ย.61
  “แนวทางการสร้างการรับรู้และการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และการปฏิรูปประเทศ 16 พ.ค. 61

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 19