สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  เวทีสานใจ สานพลัง สนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็งครั้งที่1/2562 ว่าด้าย เกษตรอินทรีย์ สู่ชุมชนเข้มแข็ง 7 กุมภาพันธ์2562
  ITH conference 2018 Belt and Road Initiative Opportunity and Challenges For Health 15-16 Nov 61
  สร้างสุขที่ปลายทาง ปีที่ 2
  การประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเด็นนโยบายสาธารณะ ว่าด้วยการพัฒนาระบบคุ้มครองผู้บริโภคทางทันตกรรม 1 ตุลาคม 61
  เวทีสรุปบทเรียนและวางแผนการขับเคลือนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วมบนพื้นฐานทางปัญญา (4PW) ระดับจังหวัด กทม. สานงาน เสริมใจ ขับเคลื่อนโยบายสาธารณะ 10-11 กันยายน
  กำหนดการเวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง “E-Sport” เกม กีฬา ท้าทาย “โรคดิจิทัล”15 มิ.ย.61 อาคารสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์
  ก าหนดการประชุมเวที Kick off สานใจ สานพลัง ภาคีสนับสนุนปฏิรูปชุมชนเข้มแข็ง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๑ และ พิจารณาร่างระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย สร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง พ.ศ. .... 3 พ.ค.61
  โครงการพัฒนาศักยภาพเพื่อเรียนรู้ภารกิจและการบริหารจัดการองค์กร (ครั้งที่ 2) เรียนรู้แนวคิด ทิศทาง และการปรับตัวตามภารกิจหลักของ สช. 3 ม.ย.61
  MOUทางวิชาการและการจัดกิจกรรมระะหว่าง สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ กับ สถาบันพระปกเกล้า 14 มีนาคม 2561
  ประกาศเจตนารมณ์องค์กรธรรมาภิบาล ประจำปี พ.ศ. 2561 ภายใต้แนวคิด “สช. 4.0 มุ่งสู่องค์กรทันสมัย มีธรรมาภิบาล” 6 ก.พ. 61
  การประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ SessionIV :Stakeholder Session
  กำหนดการเวที “เปลี่ยนโลกออนไลน์ ให้ปลอดการละเมิดสิทธิสุขภาพ” วันที่ 3 สิงหาคม 2559
  จากอดีต สู่อนาคตการสาธารณสุขไทย ในวาระ ๑๐๐ ปี การสาธารณสุขไทย 5 มีนาคม 2561
  เสวนา เติบใจ เติบสุข สนุกกับชีวิต :เพื่อการใช้ชีวิตที่ดีขึ้นในยุค 4.0
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๓/๕๙ ธรรมนูญระบบสุขภาพ ๒๕๕๙ : ภารกิจสร้างคนไทยพันธุืใหม่ ๒๖ กันยายน ๕๙

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 17