สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๓/๕๙ ธรรมนูญระบบสุขภาพ ๒๕๕๙ : ภารกิจสร้างคนไทยพันธุืใหม่ ๒๖ กันยายน ๕๙
  การประชุมวิชาการเรื่อง "นวัตกรรมในการสร้างเสริมคุณภาพ" (Innovation of Health Promotion)
  วาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ ๔/๒๕๕๙ วันศุกร์ที่ ๒๒ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
  การประชุมเพื่อพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อม:การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็น/ประชาพิจารณ์ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙
  เวที สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ “สตาร์ทอัพประกาศ HIA ฉบับใหม่ : ใครได้ ใครเสีย”
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๔/๒๕๕๙
  การสัมมนาเชิงปฏิบัติการ โครงการเผยแพร่ความรู้สิทธิและหน้าที่ตาม พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐ 21-22 ก.ค.59
  เสวนา Rest in Peace 2: Illness, Suffering & Dying “ทรรศนะใหม่ต่อการเจ็บป่วย ความทุกข์ และการตายในสังคมไทย” 24 มิถุนายน 2559
  เวทีประชุมวิชชาการ“ยกระดับความรู้ สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม”ภาคใต้ 2559 วันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2559
  โฮมสุขอีสานประชุมวิชชาการ “การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม”ภาคตะวันออกเฉียงเหนือวันที่ 21 - 22 มิถุนายน พ.ศ.2559
  กำหนดการประชุมวิชชาการภาคกลาง“ยกระดับพลังความรู้สู่การพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม” 24 - 25 มิถุนายน พ.ศ.2559
  เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และจุดประกายความคิด“การพัฒนาและขับเคลื่อนธรรมนูญสุขภาพระดับอาเภอ”19 - 20 มิถุนายน 2559
  เสวนา "งานบันดาลใจ...เติบโตกับงาน เบิกบานกับชีวิต" โดย นายแพทย์โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์ วันศุกร์ที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๙
  “River’s Voices :เสียงของทุกคน อนาคตของแม่น้ำ” วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2559
  กำหนดการ “คสช.สัญจร คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติศึกษาดูงานพื้นที่ขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม จังหวัดร้อยเอ็ด” วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๕๙

  หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 19