สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาร่างข้อความในธรรมนูญว่าด้วยระบบสุขภาพแห่งชาติ ฉบับทบทวน 30 และ 31 มกราคม 2558
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ 22 มกราคม 2558
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๓
  กำหนดการประชุมวิชชาการ ๔ ภาค “รูปธรรมการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพในชุมชนท้องถิ่น” ‘ชุมชนเป็ นสุข : เรียนรู้ ติดดิน กินได้’วันที่ ๑๒-๑๓ มกราคม ๒๕๕๙
  The 1st ASEAN Conference on “Impact Assessment and Mitigation under the theme of Towards ASEAN Engagement and Sustainable Development” during 23-25 November, 2015
  แถลงข่าว การประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ วันศุกร์ที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  การประชุมสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น ว่าด้วย “แนวทางการตรวจสุขภาพที่จำเป็นและเหมาะสมสำหรับประชาชน”วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘
  การประชุม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ วันที่ ๑๖ และ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  สานพลังคณะกรรมการสุขภาพชุดที่ 2 วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวทีถอดบทเรียนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  เวทีสรุปบทเรียนกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ระวัง! แชท แชร์ ทวิต ละเมิดสิทธิสุขภาพ วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวทีจุดประกาย “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558

  หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 18