สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๓ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวทีถอดบทเรียนคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ชุดที่ ๒ วันพฤหัสบดีที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
  เวทีสรุปบทเรียนกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ ระวัง! แชท แชร์ ทวิต ละเมิดสิทธิสุขภาพ วันอังคารที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๕๘
  การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนและติดตามการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๒/๒๕๕๘ วันจันทร์ ที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวทีจุดประกาย “สานพลังประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานราก” วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน 2558
  การประชุมคณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘ วันที่ ๑๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.)ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ วันศุกร์ที่ ๑๖ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๕๘
  เวที สานงาน เสริมพลัง ร่วมสร้างประไทยให้น่าอยู่ " ความมั่นคงทางสุขภาวะ วาระสร้างสุขของคนใต้ ปี 2558 " วันที่ 4 - 6 กันยายน 2558
  กำหนดการประชุม “รวมพลังภาคีเครือข่าย สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ ๘ พ.ศ. ๒๕๕๘” วันอังคารที่ ๘ กันยายน ๒๕๕๘
  กำหนดการประชุมชี้แจงกระบวนการจัดการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต ๑ คน เป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๘ : เขต ๑-๑๓ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๘
  กำหนดการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต ๑ คนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : เขต ๑๑, ๑๒ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
  กำหนดการประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต ๑ คนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : เขต ๗, ๘, ๙, ๑๐วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
  การประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต ๑ คนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : เขต ๔, ๕, ๖ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘
  การประชุมเพื่อเลือกกันเองของผู้แทนองค์กรภาคเอกชนระดับจังหวัดให้ได้ผู้แทนระดับเขต ๑ คนเป็นกรรมการสุขภาพแห่งชาติ : เขต ๑, ๒, ๓ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๕๘

  หน้า: 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 ... 17