สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  กำหนดการประชุม สร้างสุขที่ปลายทาง วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
  (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
  กำหนดการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 "โรงพยาบาลคุณภาพสู่คุณธรรม"
  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ”เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ครั้งที่ ๑
  ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ . ๒๙-๓๐ กันยายน ๕๙
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาประเด็นตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติกำหนด ( มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน ) 30 กันยายน 2562
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๕/๕๙
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ สรุปบทเรียนแนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อจัดการข้อพิพาทในพื้นที่โดยใช้แนวคิดระบบยุติธรรมชุมชน 28-29 กันยายน 2562
  “60 ปี โรคมินามาตะ: การเรียนรู้หายนะจากมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” .
  กำหนดการเวทีเตรียมความพร้อมกลุ่มเครือข่าย สู่สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ ๑๒ พ.ศ. ๒๕๖๒ (Pre NHA12)
  การประชุมเชิงปฏิบัติการขยายผลการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ว่าด้วยเรื่อง ระบบการจัดการอาหารในโรงเรียนและชุมชน 26-27 กันยายน 2562
  การบันทึกและการเขียนสารคดีประวัติศาสตร์สุขภาพ
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 4/2562. 16 ตุลาคม 2562
  การประชุมสาธิตกระบวนการสรรหากรรมการสุขภาพแห่งชาติ ปทุมธานี 23 กันยายน 2562
  เสวนาเรื่อง เตรียมตัว...สูงวัยอย่าง มีคุณภาพ โดย รศ.นพ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 29 มีนาคม 2561

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 19