สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  กำหนดการประชุม สร้างสุขที่ปลายทาง วันที่ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
  (ร่าง) ระเบียบวาระการประชุม คณะกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๙ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๙
  กำหนดการมหกรรมคุณภาพโรงพยาบาล ครั้งที่ 9 ประจำปี 2559 "โรงพยาบาลคุณภาพสู่คุณธรรม"
  กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ”เตรียมความพร้อมการขับเคลื่อนเขตสุขภาพเพื่อประชาชน ครั้งที่ ๑
  ธรรมนูญระบบสุขภาพ สู่ยุคประเทศไทย ๔.๐ . ๒๙-๓๐ กันยายน ๕๙
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๕/๕๙
  “60 ปี โรคมินามาตะ: การเรียนรู้หายนะจากมลพิษอุตสาหกรรมเพื่อสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” .
  การบันทึกและการเขียนสารคดีประวัติศาสตร์สุขภาพ
  เสวนาเรื่อง เตรียมตัว...สูงวัยอย่าง มีคุณภาพ โดย รศ.นพ สุรเกียรติ อาชานานุภาพ 29 มีนาคม 2561
  เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
  ต้นสายปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ 18 กุมภาพันธ์ 62
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5 /2561 21 กันยายน 61
  เวทีเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรท้องถิ่น สนับสนุนการยกเลิกพาราควอต คลอร์ไพริฟอน ฯ 22 มิ.ย.61 รร.ตรัง
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง พาราควอต : ฆ่าหญ้า VS คร่าสุขภาพ’คนไทย 21 มีนาคม 2561
  กำหนดการสัมมนาวิชาการการจัดการระบบสุขภาพ หัวข้อ การจัดการการเงินการคลังระบบสุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 18