สถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ ออกอากาศทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง
 
 รายการล่าสุด
  เวทีสมัชชาสุขภาพเฉพาะประเด็น แผนยุทธศาสตร์ชาติการพัฒนาภูมิปัญญาไทย สุขภาพวิถีไท ฉบับที่ 3 (พ.ศ.2560 – 2564)
  การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง สุขภาวะของชุมชนและการพัฒนาเมืองในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 15 ตุลาคม 2562
  การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อการพัฒนาประเด็นตามระเบียบวาระที่คณะกรรมการจัดสมัชชาสขุภาพแห่งชาติกำหนด ( วิถีเพศสภาวะ : เสริมพลังสุขภาพจิตครอบครัว ) 23 กันยายน 2562
  ต้นสายปลายเหตุ ภาระโรคจากปัจจัยเสี่ยงสุขภาพที่คนไทยต้องแบกรับ 18 กุมภาพันธ์ 62
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 5 /2561 21 กันยายน 61
  เวทีเครือข่ายภาคประชาชน และองค์กรท้องถิ่น สนับสนุนการยกเลิกพาราควอต คลอร์ไพริฟอน ฯ 22 มิ.ย.61 รร.ตรัง
  สช.เจาะประเด็น ครั้งที่ 1/2561 เรื่อง พาราควอต : ฆ่าหญ้า VS คร่าสุขภาพ’คนไทย 21 มีนาคม 2561
  กำหนดการสัมมนาวิชาการการจัดการระบบสุขภาพ หัวข้อ การจัดการการเงินการคลังระบบสุขภาพเพื่อบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรมทางสุขภาพ
  ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ ๕/๒๕๖๒
  กําหนดการประชุมเพื่อรับฟังความเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ต่อการพัฒนาประเดนนโยบายสาธารณะฯ ว่าด้วย การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง 9 ตุลาคม 2562
  ก าหนดการแถลงข่าว “กํารดูแลสุขภําพพระสงฆ์ไทย” วันที่ 17 กันยายน 2562 ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
  การสัมมนาวิชาการ เรื่อง
 การสั่งใช้มอร์ฟีนของแพทย์นอกสถานพยาบาล: ปัญหาและทางออก
  งานวิชาการรำลึก ศาสตราจารย์จิตติ ติงศภัทิย์ ครั้งที่ 24 สิทธิปฏิเสธการรักษาในระยะท้ายของชีวิตกับปัญหาในทางปฏิบัติ . 16 มีนาคม 62
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 1/2562 15 กุมภาพันธ์ 2562
  การประชุมคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (คสช.) ครั้งที่ 6/2561 16 พฤศจิกายน 2561

  หน้า: 1 2 3 4 5 6 7 ... 19