การขับเคลื่อนมติว่าด้วย สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน 19 ธ.ค. 62 HD 1/2

Facebook


เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม
ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12
หัวข้อ โมติ 9.4 สานพลังปราบยุงลาย โดยใช้พื้นที่เป็นฐานโ

วิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน 5 ท่านๆ ละ 8 นาที

ภาพรวมสถานการณ์ ความก้าวหน้าในการขับเคลื่อน และเครื่องมือ/มาตรการในการหนุนเสริมการขับเคลื่อนของภาคส่วนต่างๆ
โดย นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิน รองอธิบดีกรมควบคุมโรค

การขับเคลื่อนในระดับท้องถิ่น ปัจจัยความสำเร็จ และความท้าทายในการขับเคลื่อน
โดย นายบรรหาร เนาวรัตน์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู อ.เมือง จ.ลพบุรี
นางแสงจันทร์ ระวังกิจ ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโก่งธนู

พลังของภาคประชาสังคมในการร่วมขับเคลื่อน
โดย นายอุทัย งามสาย ประธาน ชมรม อสม. จังหวัดอุบลราชธานี

เครื่องมือทางกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมาย
โดย ดร.วศิน พิพัฒนฉัตร ศูนย์วิจัยและการจัดการความรู้เพื่อควบคุมยาสูบ
คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

แนวทางการหนุนเสริมกลไกท้องถิ่นเพื่อให้เกิดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
โดย ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย กองสาธารณสุขท้องถิ่น/กลุ่มสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ผู้ดำเนินรายการ: ดร.วิชิต พุ่มจันทร์ สำนักงานสาธารณสขุจังหวัดอุบลราชธานี

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  143

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   30 มกราคม 2563

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(45ดาวน์โหลด)