พระสงฆ์กับการพัฒนากายและจิตวิญญาณ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๒ (๑/๒)

Facebook


พระสงฆ์กับการพัฒนากายและจิตวิญญาณ (๑/๒)

ป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัจจัยที่คุกคามพระสงฆ์และชุมชน จากการกระตุ้นการ บริโภคตามช่องทางต่างๆ ก่อให้เกิดความเจ็บป่วย ดังนั้นการพิจารณาในการบริโภค เลือกสรรสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพนอกจากจะลดความเจ็บป่วย โดยมีพระสงฆ์และ วัดมีบทบาทสาคัญในการใช้หลักธรรมในการแก้ไขปัญหา โดยมีการเชื่อมเครือข่าย พระสงฆ์ทั่วประเทศ ในการขับเคลื่อนงาน อาทิ วัดปลอดการพนัน วัดส่งเสริมสุขภาพ การพัฒนาพระคิลานุปัฏฐาก
โดย สานักงานเครือข่ายองค์กร งดเหล้า (สคล.)

วิทยากร
๑) พระมหาบุญช่วย สริ ินธโร,ดร.
๒) พระครสู ุวรณโพธิวรธรรม
๓) นายชัยณรงค์ คาแดง
๔) นายธวัชชัย จันจุฬา

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  429

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   19 ธันวาคม 2562

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 12 พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(49ดาวน์โหลด)