รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคกลาง สานใจ สานพลัง 23 มกราคม 2563 ตอน ก.ธ.จ.กาญจนบุรี แนะการบริหารจัดการน้ำเพื่อการเกษตร : จารุณี กฐินหอม

* * *จารุณี_กฐินหอม รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง คณะกรรมการธรรมาภิบาล ธรรมาภิบาล ทุจริตประพฤติมิชอบ ด่านมะขามเตี้ย ก.ธ.จ. การบริหารจัดการน้ำ การวางท่อเพื่อการเกษตร* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 97

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 85

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 81

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 82

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 ประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563
รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง สวัสดีค่ะท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังสถานีวิทยุและโทรทัศน์สุขภาพแห่งชาติ

ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 ในฐานะประธานกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 ทั้งนี้ ในการประชุมได้มีการแนะนำบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานที่ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติงานร่วมกันในการป้องกันแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พร้อมทั้งรับฟังการนำเสนอจาก นายอำเภอด่านมะขามเตี้ย ถึงการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวางท่อเพื่อการเกษตร บ้านโปร่งมะกรูด-บ้านหนองขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ และโครงการวางท่อเพื่อการเกษตร สายบ้านท่ามะไฟ-บ้านหนองกกแดง หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งทั้ง 2 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จและเปิดให้ประชาชนใช้แล้ว โดยเกิดประโยชน์ต่อประชาชนและประชาชนมีความพึงพอใจในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทางด้านคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดกาญจนบุรี ได้มีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม พร้อมแนะนำถึงการบริหารจัดการในการใช้น้ำจากโครงการดังกล่าวให้อำเภอนำไปใช้ในการควบคุมดูแลต่อไป สำหรับ คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด หรือเรียกโดยย่อว่า “ก.ธ.จ.” มีหน้าที่สอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐในจังหวัดให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และเป็นไปตามหลักการที่กําหนดไว้ตามมาตรา 3/1 เพื่อทําให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการสอดส่องและเสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัด ให้ใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม และมีความรับผิดชอบ จากนั้นในช่วงบ่าย ได้ลงพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย ในการสอดส่อง ติดตามโครงการแก้ไขปัญหาและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการวางท่อเพื่อการเกษตร บ้านโปร่งมะกรูด-บ้านหนองขาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองไผ่ และโครงการวางท่อเพื่อการเกษตร สายบ้านท่ามะไฟ-บ้านหนองกกแดง หมู่ที่ 4 บ้านท่ามะไฟ ตำบลจระเข้เผือก อำเภอด่านมะขามเตี้ยจังหวัดกาญจนบุรี

โดย นายณรงค์ เชื้อบุญช่วย ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 ได้สอบถามข้อมูล และปัญหาจากการใช้งานโครงการวางท่อเพื่อการเกษตร ทั้งสองโครงการฯ ซึ่งทางเกษตรกรมีความพึงพอใจอย่างมากในการดำเนินการช่วยเหลือสนับสนุนแหล่งน้ำ ไปใช้ในการเกษตร ทั้งนี้ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 3 ได้เน้นย้ำให้เกษตรกรรวมกลุ่ม ในการบริหารจัดการการใช้น้ำ และสามารถขอรับการสนับสนุนช่วยเหลือจากส่วนราชการ หากมีปัญหาขัดข้องในการดำเนินการด้วย

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  9th Feb 20

จำนวนผู้ฟัง:  93

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(31 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)