รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง 24 ธันวาคม 2562 ตอน เวทีประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ปี 2562 เปิด-ปิด กระหึ่มอย่างยิ่งใหญ่ : สุนี บุญอนันต์

* * *สุนี_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะสานใจสานพลัง สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ NHA12 สมัชชาสุขภาพ ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สังคมสุขภาวะ* * *
Facebook
download

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ.ศูนย์ประชุมวายุภักษ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ได้จัดเวทีการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562 ขึ้นภายใต้แนวคิด “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” จัดระหว่างวันที่ 18-20 ธันวาคม 2562

โดยนายกิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ได้กล่าวในพิธีเปิดงานว่า สมัชชาสุขภาพเป็นรูปธรรมของกระบวนการสร้าง ให้เกิดความเข้าใจว่านโยบายสาธารณะเป็นเรื่องของทุกคน ทุกๆภาคส่วน ภายใต้แนวคิด “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะ” และปาฐกถาพิเศษโดย ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์สำเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่าสมัชชาสุขภาพแห่งชาติเป็นกระบวนการพัฒนาและขับเคลี่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมที่ถูกกำหนดโดย พรบ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 และเป็นเวทีที่มีการจัดการอย่างเป็นระบบ โดยผู้ที่เข้าร่วมประชุมร่วมกันใช้ความรู้ ความเข้าใจและบทบาทหน้าที่ร่วมกันพิจารณาจัดทำข้อเสนอนโยบายเพื่อแก้ไขปัญหาระบบสุขภาพของประเทศ ซึ่งปีนี้ 4 ประเด็นล้วนเป็นเรื่องสำคัญที่ใกล้ตัวและมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ฯลฯ พร้อมร่วมบรรยายพิเศษโดยนายแพทย์ประทีป ธนกิจเจริญ เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ที่มีจุดมุ่งหมายให้เกิดการแลกเปลี่ยนและประสานการทำงานร่วมกันบนหลักการสานพลังการมีส่วนร่วมของ 3 ภาคส่วนหลัก ได้แก่ ภาครัฐ-การเมือง ภาควิชาการ-วิชาชีพ ภาคประชาสังคม-เอกชน เพื่อให้เกิดประสิทธิผลอย่างเป็นรูปธรรมในเชิงประจักษ์ในพื้นที่และนางทิวาพร ศรีวรกุล ผู้อำนวยการศูนย์กสิกรรมธรรมชาติท่ามะขาม จ.กาญจนบุรี กล่าวปาฐกถาตอนหนึ่งว่า สภาพเศรษฐกิจไทย ที่กำลังถดถอยเป็นวิกฤตที่สร้างโอกาสในการปรับโครงสร้างทุกด้านของสังคม เพราะเกษตรกรมีชีวิตอยู่บนความเสี่ยงจากหลายด้านทั้งรายได้ และปัญหาสุขภาพจากการใช้สารเคมีต่างๆ มาหลายสิบปี โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ จำนวนประมาณ 2,500 คน มาจากกลุ่มสมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติจากผู้แทน 254 กลุ่มทั่วประเทศ ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเครือข่ายพื้นที่จาก 76 จังหวัด กรุงเทพมหานคร และผู้แทนจากคณะกรรมการเขตสุขภาพเพื่อประชาชน (กขป.) รวมจำนวน 90 กลุ่มเครือข่าย-ผู้แทน กลุ่มเครือข่ายภาคประชาสังคม ชุมชน เอกชน จำนวน 55 กลุ่มเครือข่าย –ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายภาควิชาการและวิชาชีพจำนวน 53 กลุ่มเครือข่าย –ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายภาคการเมือง ราชการและองค์กรภาครัฐ จำนวน 56 กลุ่มเครือข่าย –ผู้แทนกลุ่มเครือข่ายเฉพาะประเด็นรายปี จำนวน 77 หน่วยงาน /ภาคี/เครือข่าย-ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวนไม่เกิน 200 คน – ผู้สังเกตการณ์ทั้งในและต่างประเทศ จำนวนไม่เกิน 100 คน

สำหรับสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ เป็นกระบวนการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่เปิดเป็นพื้นที่กลางให้ทุกภาคส่วนในสังคม ทุกกลุ่มทุกวัย ทุกเพศภาวะ ได้เข้ามามีส่วนร่วมตามแนวทางประชาธิปไตยสู่การสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน ตั้งแต่ร่วมสะท้อนปัญหา ร่วมกันกำหนดเป้าหมายและทิศทาง ร่วมพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบาย และสานพลังการขับเคลื่อน หนุนเสริมซึ่งกันและกัน ทั้งยังติดตามความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง จนกว่าจะบรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมาย ยังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่ทุกฝ่าย นับเป็นกระบวนการสร้างสังคมสุขภาวะในมิติใหม่ สำหรับการประชุมสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 มีประเด็นที่ได้รับการเสนอเข้าสู่การพิจารณาทั้งสิ้น 4 ระเบียบวาระ ประกอบด้วย 1.ทบทวนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ มาตรการทำให้สังคมไทยไร้แร่ใยหิน 2.วิถีเพศภาวะ เสริมพลังสุขภาวะครอบครัว 3.การจัดการเชิงระบบสู่ประเทศใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล โดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง และ 4.รวมสร้างพลังชุมชนต้านมะเร็ง ทั้งหมดนี้เป็นประเด็นที่สำคัญและมีความสลับซับซ้อนเป็นอย่างยิ่ง ไม่สามารถแก้ไขได้โดยใครคนใดคนหนึ่งหรือหน่วยงานใดเพียงหน่วยงานเดียว จำเป็นต้องประสานความร่วมมือสานพลังในการพัฒนาและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพแบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหาได้อย่างเป็นระบบ และเกิดรูปธรรม ดังนั้น การจัดงานในครั้งนี้จึงนับเป็นความน่ายินดีและนับเป็นนิมิตหมายอันดีที่สมาชิกสมัชชาสุขภาพแห่งชาติทุกท่านจะได้แสดงให้เห็นถึงการสานพลัง การสร้างสรรค์ และขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะที่มุ่งเน้นให้เกิดผลต่อระบบสุขภาพในทุกกลุ่มวัย เพื่อสร้างสังคมไทย สู่สังคมสุขภาวะของเราทุกคนสืบต่อไปและพิธีปิดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 พ.ศ.2562 ในเวลา 15.00 น.โดย นายแพทย์กิจจา เรืองไทย ประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2561-2562 สำหรับในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 12 ปีนี้ มีการถ่ายทอดสดตลอดงานผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์ออนไลน์ www.healthstation.in.th สมกับแนวคิด “ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง สู่การพัฒนาสังคมสุขภาวะที่ยั่งยืน”ต่อไป.

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  7th Jan 20

จำนวนผู้ฟัง:  78

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(28 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)