รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคอีสาน สานใจ สานพลัง 7 พฤศจิกายน 2562 ตอน สสจ.ขอนแก่น จัดเวทีประชุมจัดทำยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดฯ : วิชิตชนม์ ทองชน

* * *วิชิตชนม์_ทองชน รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง รายงานข่าวสุขภาวะภาคอีสาน ยุทธศาสตร์สาธารณสุข สมชายโชติ_ปิยวัชร์เวลา สสจ.ขอนแก่น ยุทธศาสตร์ชาติ* * *
Facebook
download

วันที่ 29 ตุลาคม 2563 นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่นเป็นประธานในการประชุมจัดทำยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2563 ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี และนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2563ต้องการให้็เกิดผลต่อประชาชนทุกคนในประเทศ คือ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ร่างกายแข็งแรง ทำให้เศรษฐกิจของประเทศแข็งแรง โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจาก บริษัทฮาร์วาดเอเชียคอนซัลติ้ง จำกัด คือ ดร.พิสัณห์ นุ่นเกลี้ยง และคณะ จนได้ยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปี 2563พร้อมตัวชี้วัด และได้กำหนดจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการถ่ายทอดนโยบายยุทธศาสตร์สาธารณสุข แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด จังหวัดขอนแก่นปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อถ่ายทอดยุทธศาสตร์สาธารณสุข แผนงาน โครงการ ตัวชี้วัด จังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 และขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติ ให้เข้าใจในทิศทางเดียวกัน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลทั่วไป ผู้อำนายการโรงพยาบาลชุมชน สาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ผู้รับผิดชอบงานยุทธศาสตร์ระดับอำเภอ หัวหน้ากลุ่มงานและผู้รับผิดชอบตัวชี้วัด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น รวมทั้งสิ้น จำนวน 350 คน โดยมีวัตถุประสงค์ในการขับเคลื่อนนโยบาย และยุทธศาสตร์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ปีงบประมาณ 2563 สู่การปฏิบัติอันจะนำไปสู่การสร้างสุขภาพที่แข็งแรง มั่นคง และยั่งยืนของประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่น ถ่ายทอดให้กับบุคลากรในหน่วยงานของท่าน รวมทั้งภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้องในการขับเคลื่อนสุขภาพจังหวัดขอนแก่น ให้เข้าใจในทิศทาง เดียวกัน ตลอดจนได้ติดตาม ควบคุมกำกับ และรายงานผลการดำเนินงานเป็นระยะ เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ที่จะส่งผลต่อสุขภาพของประชาชนอย่างทรงพลังต่อไป

สาธารณสุขขอนแก่นเพิ่มมาตรการประหยัดน้ำ เตรียมพร้อม ตรวจสอบคุณภาพน้ำบาดาลหวังลดผลกระทบจากวิกฤติภัยแล้ง
นพ.สมชายโชติ ปิยวัชร์เวลา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว TNN กรณีสถานการณ์น้ำใน ปริมาณน้ำในเขื่อนอุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น วัดในช่วงเช้าวันที่ 30 ตุลาคม อยู่ที่ 595 ล้านลูกบาศก์เมตร โดยจำนวนนี้เป็นน้ำที่ใช้การได้ 12 ล้านลูกบาศก์เมตร หรือไม่ถึง 1 เปอร์เซ็นต์ของปริมาณน้ำใช้การ โดยเขื่อนอุบลรัตน์ปัจจุบัันไม่มีน้ำไหลเข้าเขื่อน ขณะที่มีการปล่อยน้ำทุกวันวันละ 3 แสนลูกบาศก์เมตร ทั้งนี้หน่วยงานสาธารณสุขในสังกัดได้สั่งการพร้อมให้มีมาตรการประหยัด พื้นที่ต้องเฝ้าระวังคือ ชุมแพ สีชมพู หนองเรือ และโรงพยาบาลที่เป็นหน่วยส่งต่อจะใช้น้ำค่อนข้างมาก ซึ่งมีหน่วยงานต่าง ๆ ได้มีการสำรวจน้ำบาดาล น้ำผิวดิน น้ำประปา แจงเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชน การเตรียมการรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง และภัยสุขภาพที่มากับภัยแล้ง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดขอนแก่น ได้ขอความร่วมมือโรงพยาบาลทุกแห่ง ดังนี้
1. วิเคราะห์ ติดตามสถานการณ์ และจัดทำแผนรองรับสถานการณ์ภัยแล้ง
2. สำรวจและวางแผนจัดหาแหล่งน้ำสำรอง เพื่อใช้ในกิจการของสถานบริการ ให้เพียงพอ อย่างน้อย 3 วัน
3. เฝ้าระวังและป้องกันโรคที่เกิดจากภัยแล้ง เช่น โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ
4. ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปทราบถึง สถานการณ์ภัยแล้ง โรคที่มากับภัยแล้ง รณรงค์สุขอนามัยส่วนบุคคล
5. เตรียมยาและเวชภัณฑ์ สำหรับช่วยเหลือผู้ป่วย
6. กำหนดมาตรการประหยัดน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ด้านแพทย์หญิงดวงพร อัศวราชันย์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมแพ กล่าวว่า โรงพยาบาลชุมแพเตรียมความพร้อมหาแหล่งน้ำบาดาลสำรองโดยได้รับการสนับสนุนจากผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำรวจน้ำบาดาลโดย รพ.ชุมแพมีการใช้น้ำค่อนข้างมากกรณีที่ทำการฟอกเลือกในผู้ป่วยใตวายใช้น้ำ 240 ลิตรต่อคน ต่อวัน เฉลี่ย 48 คน ต่อวัน คิดเป็นปริมาณน้ำ 11,520‬ ลิตรต่อวัน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  2nd Dec 19

จำนวนผู้ฟัง:  62

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(17 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)