รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคกลาง สานใจ สานพลัง 29 พฤศจิกายน 2561 ตอน การแก้ไขปัญหาแพรุกล้ำลำน้ำของจังหวัดกาญจนบุรี : จารุณี กฐินหอม

* * *จารุณี_กฐินหอม รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง แพรุกล้ำลำน้ำ ผลกระทบจากที่อยู่อาศัย วิทยา_จินตนานุรัตน์ ประวิตร_วงษ์สุวรรณ แม่น้ำแควใหญ่* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 24

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 17

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 12

พลเอกวิทยา จินตนานุรัตน์ และคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลและตรวจพื้นที่ ที่ขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแพรุกล้ำลำน้ำของจังหวัดกาญจนบุรี และการเยียวยาดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัย

พลเอก วิทยา จินตนานุรัตน์ และคณะทำงานรองนายกรัฐมนตรี พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ ลงพื้นที่รับฟังข้อมูลและตรวจพื้นที่ที่ขอรับการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแพรุกล้ำลำน้ำของจังหวัดกาญจนบุรี และแนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยริมแม่น้ำแควใหญ่ ซึ่งได้จัดหาสถานที่สร้างที่พักอาศัยไว้รองรับการเคลื่อนย้ายผู้ที่อาศัยบนแพมาอยู่บนบกแล้ว ที่ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี พลเอกวิทยา จินตนานุรัตน์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 คณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะตรวจราชการในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี ในเรื่องการแก้ไขปัญหาแพรุกล้ำน้ำของแพกาญจนบุรี และศึกษาความเหมาะสมของแผนงาน/โครงการที่ขอรับการสนับสนุน โดยมี นายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับและบรรยายสรุปการแก้ไขปัญหาการรุกล้ำลำน้ำของแพกาญจนบุรีตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและความพร้อมของโครงการที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2562 พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม สำหรับการประชุมหารือในครั้งนี้เพื่อเป็นการจัดระเบียบให้สถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึ่งได้มีการหารือและขอรับการสนับสนุนโครงการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบที่จังหวัดกาญจนบุรีได้วางแนวทางไว้แล้ว

จังหวัดกาญจนบุรีมีภูมิทัศน์ทั้งสองฝั่งเป็นแม่น้ำที่สวยงามและวิถีชีวิตของผู้อาศัยในสองฝั่งน้ำจึงมีแพเกิดขึ้นเป็นที่อยู่อาศัยและการคมนาคม จนมาเป็นเอกลักษณ์ส่วนหนึ่งของจังหวัดกาญจนบุรี ต่อมาเรื่องแพจึงได้วิวัฒนาการมาเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมการท่องเที่ยวจนได้มีการเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกมากขึ้น ปัจจุบันมีผู้ประกอบการแพเพื่อการท่องเที่ยวรวมจำนวน 80 ราย และจำนวนแพประมาณ 500 แพ กระจายตามเขื่อนและลำน้ำของจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งส่วนใหญ่ยังไม่ได้รับการอนุญาตถูกต้อง จังหวัดกาญจนบุรีจึงได้ดำเนินการแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบ และเพื่อจัดระเบียบผู้ประกอบการแพให้เหมาะสมเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย โดยได้มีการวางมาตรการและแนวทางการแก้ไขปัญหาแพลุกล้ำลำน้ำขึ้น ทั้งการนำหลักเกณฑ์วิธีและเงื่อนไขการออกหนังสือรับรองความปลอดภัยของแพมาบังคับใช้ซึ่งจะทำให้แพสามารถขออนุญาตจอดได้โดยถูกต้อง ประสานธนาคาร SME Bank ให้พิจารณาปล่อยกู้ให้ผู้ประกอบการแพที่ถูกกฎหมาย ในส่วนของแพบริเวณหน้าเมือง ได้ให้มีการดำเนินการด้านกฎหมายกับแพที่รุกล้ำลำน้ำโดยให้เคลื่อนย้ายออก และกรมเจ้าท่าออกประกาศห้ามการจอดเรือหรือแพบริเวณสวนสาธารณะหน้าเมืองโดยเด็ดขาดก่อนวันที่ 1 มกราคม 2561 การลดมลภาวะทางเสียงได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการแพ โดยเบื้องต้นอำเภอเมืองร่วมกับภาคประชาชนได้ร่วมออกแบบแพเธคปลอดมลพิษมีลักษณะเป็นกระจกปิดเก็บเสียง และได้ประสานธนาคาร SME Bank ปล่อยกู้แก่ผู้ประกอบการซึ่งมีผู้สนใจหลายราย สำหรับโครงการฯที่ขอสนับสนุนงบประมาณ ได้แก่ การก่อสร้างท่าเทียบเรือและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนกาญจน์ ใช้เป็นสถานที่จอดรับนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ยังมีโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนผู้ที่ได้รับผลกระทบจากที่อยู่อาศัยบริเวณริมแม่น้ำแควใหญ่จังหวัดกาญจนบุรี โดยได้มีการจัดหาที่ดินก่อสร้างที่พักอาศัยก่อสร้างรั้วคอนกรีตและถนนลาดยางให้แก่ประชาชนผู้ที่อาศัยบนแพย้ายขึ้นมาอยู่บนบก ซึ่งทั้งสองโครงการจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ 2562พลเอกวิทยา จินตนานุรัตน์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 คณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) ได้ชี้แจงและแนะนำการดำเนินงานซึ่งต้องให้เรียบร้อยก่อนนำเสนอเอกสารขอสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อให้การอนุมัติเป็นไปอย่างรวดเร็วจากนั้น พลเอกวิทยา จินตนานุรัตน์ ประธานคณะทำงานกลั่นกรองแผนงาน/โครงการ คณะที่ 1 คณะทำงานของรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ) และคณะ พร้อมด้วยนายจีระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี หัวหน้าส่วนราชการ ลงเรือเพื่อตรวจความพร้อมของโครงการที่จะขอรับการสนับสนุนบริเวณรอบลำน้ำแม่น้ำเพื่อเป็นข้อมูลในการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  1st Dec 18

จำนวนผู้ฟัง:  79

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(15 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)