รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคใต้ สานใจสานพลัง 8 กุมภาพันธ์ 2561 ตอน ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและสุขภาพเรื่องเดียวกัน : ชัยวุฒิ เกิดชื่น

* * *ชัยวุฒิ_เกิดชื่น รายงานข่าวสุขภาวะภาคใต้ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง พลเดช_ปิ่นประทีป ยุทธศาสตร์ชาติ พลังชุมชนท้องถิ่น นโยบายทวงคืนผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 7

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 9

นพ.พลเดช ปิ่นประทีป เลขาธิการคณะกรรมการสมัชชาสุขภาพแห่งชาติกล่าวว่า ในขณะเวลานี้ ต้องถือว่า กระบวนการจัดทำแผนการปฏิรูป 11 ด้านและยุทธศาสตร์ชาติ 6 กลุ่ม ได้มาถึงขั้นตอนที่สามารถมองเห็นเป้าหมายที่เป็นรูปเป็นร่างแล้วซึ่ง สภาพัฒน์ ในฐานะฝ่ายเลขานุการใหญ่กำลังทำการสังเคราะห์ เชื่อมโยงและตรวจตราแผนปฏิรูปทั้งหมดอีกครั้ง คณะกรรมการปฏิรูปด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดทำแผนปฏิรูปที่ประกอบไปด้วย 6 กรอบประเด็นได้แก่ 1) ทรัพยากรทางบก 2) ทรัพยากรน้ำ 3) ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 4) ความหลากหลายทางชีวภาพ 5) สิ่งแวดล้อม และ6) ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประเทศไทยมีเนื้อที่ 323 ล้านไร่ ปัจจุบันมีพื้นที่ป่าเหลืออยู่ 102.2 ล้านไร่ คิดเป็น 31.58% โดยในช่วง 44 ปีที่ผ่านมา จาก พ.ศ. 2516-2559 พื้นที่ป่าของประเทศลดน้อยลงไปถึง 36.39 ล้านไร่ ซึ่งเมื่อพิจารณาเป็น 3 ช่วง จะพบว่าอัตราการสูญเสียพื้นที่ป่าเริ่มลดลงไปมาก ช่วงปี 2516-2541 มีอัตราสูญเสียพื้นที่ป่า 2.2 ล้านไร่/ปี ช่วงปี 2543-2556 สูญเสีย 2.4 แสนไร่/ปี และช่วง 2557-2559 อันเป็นช่วงที่รัฐบาลมีนโยบายทวงคืนผืนป่า การสูญเสียลดลงเหลือเพียง 3.6หมื่นไร่/ปี สาเหตุโดยตรงที่ทำให้พื้นที่ป่าลดลงและเสื่อมโทรมมากขึ้น คือการบุกรุกแผ้วถางป่า การเกษตร รีสอร์ท การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ชลประทาน ทางหลวง เหมืองแร่ ไฟฟ้า โทรคมนาคม ส่วนสาเหตุทางอ้อมได้แก่ปัญหาแนวเขตไม่ชัด ความยากจน สังคมขาดตระหนัก ประชากรเพิ่ม นโยบายที่ขัดแย้งกันเอง ปัญหาการปฏิบัติ สัมปทาน การบังคับใช้กฎหมายเป็นต้น

สำหรับเป้าหมายการเพิ่มพื้นที่ป่าตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีนั้น ได้กำหนดไว้ชัดเจนว่า ภายในปี 2579 ควรมีพื้นที่ป่าเป็นสัดส่วน 40% หรือจำนวนรวม 129.2 ล้านไร่ โดยในจำนวนนี้ จัดเป็นป่าอนุรักษ์ 25% (80.75 ล้านไร่) และป่าเศรษฐกิจ 15% (48.45 ล้านไร่)


ในเมื่อทิศทางนโยบายได้ถูกกำหนดแล้วโดยผ่านกระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วมของหลายฝ่าย หลายขั้นตอน ความท้าทายจึงมาอยู่ที่การขับเคลื่อน ว่าทำอย่างไร ซึ่ง นพ.พลเดช กล่าวเสริมว่า

ต้องยึดเจตนารมณ์ร่วมของชาติเป็นเป้าหมายใหญ่ ใช้พลังชุมชนท้องถิ่นและสังคมเข้มแข็งเป็นแรงขับเคลื่อน รักษาพื้นที่ป่าที่มีอยู่ให้มั่นคง ขยายเครือข่ายป่าชุมชนอย่างหลากหลายและส่งเสริมกระบวนการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันiรวมไปถึงพัฒนาและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากพื้นดิน.

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  13th Feb 18

จำนวนผู้ฟัง:  90

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(20 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)