รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 18 มีนาคม 2559 ตอน อนาคต จ.เชียงรายจะก้าวไปอย่างไร…? : อิสระ บุญอนันต์

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ เชียงราย สุขภาวะในพื้นที่ จังหวัดจัดการตนเอง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1606

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1724

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1708

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1657

รายการสานใจ สานพลัง ภาคเหนือ จ.เชียงราย วันพฤหัสบดีที่ 17 มีนาคม 2559

หัวข้อ สภาพัฒนาการเมืองกับทิศทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ อนาคต จ.เชียงรายจะก้าวไปอย่างไร…?

เมื่อวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 09.00 น. -16.00 น. ณ.โรงแรมศิลามณี รีสอร์ท แอนด์สปา อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ได้มีการจัดเวทีเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ : อนาคต จ.เชียงราย จะก้าวไปอย่างไร..? โดย นายทวี สุทธิถนอม หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงราย กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดงาน และรายงานที่มาวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยผู้แทนสภาพัฒนาการเมืองพร้อมทั้งบรรยายพิเศษการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ จ.เชียงราย โดย นายพัฒนา สิทธิสมบัติ ประธานคณะกรรมการโครงการสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจ ประธานหอการค้า 10 จ.ภาคเหนือ ในหัวข้อต่าง ๆ โอกาสทางธุรกิจและคุณภาพชีวิต เช่น การท่องเที่ยวเชิงคุณภาพ – บริการโลจิสติกส์ – การป้องกันด้านสังคมและสิ่งแวดล้อม – อุตสาหกรรมเชิงนิเวศและธุรกิจเกษตรครบวงจร – ศูนย์กลางด้านการบริการทางการแพทย์ – ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและวางผังเมือง – การค้าชายแดน และมีการยกระดับคุณภาพชีวิต ไม่ว่าจะเป็น – ด้านการสร้างงานและยกระดับรายได้ – ศูนย์กลางด้านการศึกษา ฯลฯ และต่อมาข้อพึงระวังจากการพัฒนาอุตสาหกรรม โดย นายนาวิน โสภาภูมิ นักวิชาการอิสระ ซึ่งกังวลผลกระทบจากการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ ไม่ว่าจะเป็น – ปัญหาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติระหว่างชุมชนกับเขตเศรษฐกิจพิเศษ อาจจะเกิดขึ้นได้เพราะใช้ทรัพยากรเป็นฐานไม่ว่าจะเป็น ที่ดิน แหล่งน้ำ – ผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจชุมชนและวิถีชีวิตของคนในท้องถิ่น ซึ่งจะมีการสร้างหอพัก ปล่อยน้ำเสียลงแหล่งชุมชน ขยะล้นแถมมีมลพิษทางอากาศ – ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ คนข้างนอกจะได้รับผลกระทบจากค่าแรงไม่เท่ากัน – ปัญหาการจ้างงานและกระจายรายได้ – ความเสี่ยงต่อการเกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพในชุมชน เพราะมีแรงงานทะลักเข้ามาในประเทศพร้อมนำโรคติดต่อเข้ามา สุขภาพแรงงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ในโรงงานปิด) ซึ่งจะได้รับพิษจากสารโลหะหนัก (ตะกั่ว) และปัญหาการขูดรีดแรงงานข้ามชาติ(ต่างด้าว) มีผู้เข้าร่วมเวทีแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนข้อมูลปัญหาต่างๆ ทั้งบวกและลบที่มีผลกระทบต่อชุมชน ซึ่งประกอบไปด้วย สภาคนฮักเจียงฮาย โดยมีนายเลื่อน ธนะเพทย์ พร้อมเครือข่ายฯ – จุมนุมเก๊าผญ๋าเจียงฮาย โดยนายวิรุณ คำภิโล พร้อมเครือข่ายฯ – นายวิม นเรนทรเสนี เลขาฯจุมนุม - เครือข่ายสภาพัฒนาการเมือง - เครือข่ายภาคประชาสังคม – เครือข่ายภาคประชาชนและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทั้ภาครัฐ ภาคเอกชน พลเมืองกับการมีส่วนร่วมขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดย คณะทำงานของสภาพัฒนาการเมือง ประสานงาน โดย นายวิรัตน์ พรมสอน และในช่วงบ่าย ก็มีการแยกกลุ่มแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการขับเคลื่อนเขตเศรษฐกิจพิเศษ จากผู้เกี่ยวข้องและภาคประชาสังคมในปัญหาเขตเศรษฐกิจพิเศษเชียงราย


**ทำไมต้องเชียงราย...?
# 3 อำเภอ 21 ตำบล ใครได้ ใครเสีย #...?
แผนการพัฒนา แผนแม่บท รัฐคิดอย่างไร…?
1. การสร้างสมดุลการพัฒนา
2. การเป็นเมืองที่มีคุณภาพที่ดี
3. การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จะเป็นจริงได้ คนเชียงรายคิดอย่างไร...? ฯลฯ

อิสระ บุญอนันต์ ผู้สื่อข่าวสุขภาวะ สช.เชียงราย รายงาน

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Apr 16

จำนวนผู้ฟัง:  757

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(228 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)