รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคกลาง สานใจ สานพลัง (กาญจนบุรี) 17 มีนาคม 2559 ตอน ติดตามพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรี :จารุณี กฐินหอม

* * *รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง จารุณี_กฐินหอม รายงานข่าวสุขภาวะภาคกลาง กาญจนบุรี กระบวนการสุขภาวะในพื้นที่ ภัยแล้ง* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1565

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1687

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1655

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 1615

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่ติดตามพื้นที่ประสบปัญหาภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรีเพื่อรับฟังข้อมูลและนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การช่วยเหลือต่อไป

ที่ ที่ว่าการอำเภอห้วยกระเจา จังหวัดกาญจนบุรี พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงพื้นที่ในการติดตาม พื้นที่ประสบภัยแล้ง โดยเข้ารับฟังการบรรยายสรุปจาก นายศักดิ์ สมบุญโต ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เกี่ยวกับภาพรวมสถานการณ์น้ำและภัยแล้งจังหวัดกาญจนบุรี ว่าที่ร้อยโททศพล ไชยโกมินทร์ นายอำเภอห้วยกระเจา รายงานสรุปสถานการณ์และบรรเทาภัยแล้งของอำเภอห้วยกระเจา มาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้งมาตรการการให้ความช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง พุทธศักราช๒๕๕๖ฯ ที่จังหวัดดำเนินการ นายเสียง ศักดิ์พิสิษฐ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดกาญจนบุรี บรรยายสรุปแนวโน้มสถานการณ์ภัยแล้งในระยะต่อไป(มี.ค.-พ.ค.)และความพร้อมของมาตรการแผนการป้องกันภัยแล้งของจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2559 และการขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทั้งนี้ในการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อเป็นการรับฟังข้อมูลและนำไปหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการให้ความช่วยเหลือโดยเร่งด่วน

สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการดำเนินการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบปัญหาภัยแล้งตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการจัดโครงการอบรมเพื่อเพิ่มผลผลิตภาพการผลิตของเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากภัยแล้ง ปี2558/2559 และจากปัญหาราคาสินค้า มีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการจำนวน 3,250 คน สำหรับปัญหาในเรื่องน้ำ ได้มีการเตรียมความพร้อมช่วยเหลือในเรื่องน้ำอุปโภคบริโภค ทั้งบ่อบาดาลและแหล่งน้ำในชุมชน สำหรับน้ำในเรื่องการเกษตร ได้ทำความเข้าใจแก่เกษตรกรถึงสถานการณ์น้ำในปัจจุบันและส่งเสริมอาชีพในการปลูกพืชน้ำน้อยและพืชระยะสั้น สำหรับอำเภอห้วยกระเจาได้ประสบปัญหาเรื่องน้ำ ทางอำเภอได้ให้ความช่วยเหลือโดยการมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดหาและแจกจ่ายน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชนสำหรับเกษตรกรได้มีการสำรวจและให้การช่วยเหลือโดยได้รับงบประมาณในการการขุดลอกบ่อน้ำส่งเสริมอาชีพการเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นอกจากนี้ยังมีโครงการวางท่อจากแหล่งน้ำสู่ชุมชนคาดว่าสิ้นปีนี้จะแล้วเสร็จ

พลเอกฉัตรชัย สาริกัลยะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบนโยบายแก่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของจังหวัดกาญจนบุรีว่า การดำเนินการแก้ไขปัญหาภัยแล้งต้องมีการบูรณาการกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ซึ่งรัฐบาลก็ได้มีนโยบายในการช่วยเหลือ อาทิ การจัดหาแหล่งน้ำในชุมชน การส่งเสริมอาชีพ ในช่วงฤดูแล้ง ส่งเสริมการจ้างงานให้แก่ประชาชน จึงขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดำเนินการให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับประโยชน์และบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและเกษตรกรให้ได้มากที่สุด
จากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคณะเดินทางไปยังหมู่ที่ 7 ตำบลวังไผ่ อำเภอห้วยกระเจาจังหวัดกาญจนบุรี ในการตรวจสถานการณ์น้ำ ที่สระน้ำบ้านหนองมะสังข์ ติดตามความคืบหน้าโครงการตำบลละล้าน พร้อมทั้งได้เยี่ยมเกษตรกรผู้ประสบภัยแล้งที่ข้าวเสียหายโดยสิ้นเชิง

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  8th Apr 16

จำนวนผู้ฟัง:  721

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ สานใจ สานพลัง

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(191 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)