แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ระดับชาติ สู่ปฏิบัติการในระดับพื้นที่ โดย คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพลFacebook


การประชุมเชิงปฏิบัติการ การปฎิรูปสังคมด้วยกระบวนการนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วมบนฐานภูมิปัญญา-ประชารัฐ จากมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 9 สู่การขับเคลื่อนในพื้นที่ 13 จังหวัด ภาคกลางและภาคตะวันออก วันที่ 27-28 มิ.ย. 60 ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ 1 โรงแรมรามาการ์เด้นส์ หัวข้อ แนวทางการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะแบบมีส่วนร่วม ระดับชาติ สู่ปฏิบัติการในระดับพื้นที่ โดย คุณสุทธิพงษ์ วสุโสภาพล ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  269

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหาจับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 15 เสวนานโยบายสาธารณะอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10

จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 15 เสวนานโยบายสาธารณะอีกหนึ่งไฮไลท์ในงานสม ัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 10

07:53

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 153

จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 13 จังหวัดสุรินทร์กับการจัดการอาหารในโรงเรียน

จับกระแสนโยบายสุขภาวะ ตอนที่ 13 จังหวัดสุรินทร์กับการจัดการอาหารใ นโรงเรียน

09:26

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 127

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) เรื่อง “มองไปข้างหน้า สุขภาพและสิ่งแวดล้อมกับ ม.๕๘ รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐  ธันวาคม ๖๐

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธาร ณะ การประเมินผลกระทบด้านสุขภาพ (HIA) เรื่อง “มองไปข้างหน้า สุขภาพและสิ่งแวดล้อมกับ ม.๕๘ รัฐธรรมนูญ ๒๕๖๐ ธันวาคม ๖๐

143:56

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 144

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ เรื่อง “ความท้าทาย... การขับเคลื่อนสังคมสู่สิทธิการตายตามธรรมชาติ มาตรา ๑๒ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๐”  ๒๑ ธันวาคม ๖๐

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนนโยบายสาธาร ณะ สิทธิและหน้าที่ด้านสุขภาพ เรื่อง “ความท้าทาย... การขับเคลื่อนสังคมสู่สิทธิการตายต ามธรรมชาติ มาตรา ๑๒ ตามพระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ .ศ. ๒๕๕๐” ๒๑ ธันวาคม ๖๐

128:17

โดย: webmaster

จำนวนผู้ชม: 119