รายงานข่าวสุขภาวะ ภาคเหนือ สานใจสานพลัง (เชียงราย) 11 มกราคม 2561 ตอน ระดมความคิดเห็น 4 ประเทศ พัฒนาทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 5 เชียง : อิสระ บุญอนันต์

* * *อิสระ_บุญอนันต์ รายงานข่าวสุขภาวะภาคเหนือ รายงานข่าวสุขภาวะ_สานใจสานพลัง ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ้ง เชียงทอง รงค์ศักดิ์_โอสถธนากร ศรชัย_มุ่งไธสง มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย* * *
Facebook
download

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 5

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 3

โดย: webmaster

จำนวนผู้ฟัง: 4

ระดมความคิดเห็น 4 ประเทศ พร้อมภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในพื้นที่วิเคราะห์ศักยภาพจัดทำเส้นทางเพื่อพัฒนาทางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 5 เชียง ที่เชียงราย

ไทย จีน เมียนมา และลาว ระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง ได้แก่ (เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงรุ้ง และเชียงทอง) ภายใต้การพัฒนาเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง ที่จังหวัดเชียงราย

เมื่อเวลา 09.00 น.ของวันที่ 8 มกราคม 2561 นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว 5 เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง) ที่โรงแรมดุสิต ไอส์แลนด์ รีสอร์ท เชียงราย โดยกล่าวต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นรายได้หลักของประเทศในปีที่ผ่านมามีนักท่องเที่ยวเข้ามาประมาณ 35 ล้านคน คิดเป็น 15% ของ GDP หากความร่วมมือระหว่าง 5 เชียงสำเร็จ เชื่อมโยงให้เกิดการพัฒนาและการบริการทางการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐานสู่ระดับสากล จะสามารถกระจายรายได้ไปสู่ทุกพื้นที่ โดยมีผู้แทนจากเจ้าแขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว ผู้แทนจากสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา และผู้แทนจากสาธารณรัฐประชาชนจีน ส่วนราชการ คณาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และนักข่าวสุขภาวะ จ.เชียงรายก็ได้รับเกียรติด้วย ตลอดจนภาคเอกชน ผู้ประกอบการท่องเที่ยว ร่วมระดมความคิดเห็นในครั้งนี้ด้วย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรชัย มุ่งไธสง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย กล่าวว่า การประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อวิเคราะห์ศักยภาพในการจัดทำเส้นทางท่องเที่ยว ๕ เชียง (เชียงใหม่-เชียงราย-เชียงตุง-เชียงรุ้ง-เชียงทอง) ภายใต้โครงการพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยว ๕ เชียงในครั้งนี้เพื่อเป็นการสำรวจและส่งเสริมศักยภาพเส้นทางการท่องเที่ยว ๕ เชียง เกิดการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพและสร้างเครือข่ายทางการท่องเที่ยวในแหล่งท่องเที่ยวและการท่องเที่ยวชุมชนในเส้นทาง เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และเกิดการจับคู่ธุรกิจทางการท่องเที่ยวและบริการในอาณาเขต ๕ เชียง เชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่เขตอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงและกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ทางด้านนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย ยังได้กล่าวอีกว่า ปัจจุบันการแข่งขันการท่องเที่ยวเป็นไปอย่างรุนแรงและรวดเร็วซึ่งหลายประเทศทั่วโลกต่างตระหนักถึงและรับรู้ถึงโอกาสและผลประโยชน์ในหลายมิติทั้งการพัฒนาการใช้สินค้าการบริการการท่องเที่ยวและกลุ่มเป้าหมายของนักท่องเที่ยวที่เหมาะสมซึ่งจากสถิติในช่วงปี 2557 ที่ผ่านมาจังหวัดเชียงราย จังหวัดเชียงใหม่ ประสบความสำเร็จด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอย่างดีโดยมีนักท่องเที่ยวจากเส้นทางการท่องเที่ยวในเขต 5 เชียง โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มมากขึ้นถึงร้อยละ 31.51 และมีแนวโน้มสูงขึ้นสอดคล้องกับการศึกษาในโครงการศึกษาตลาดนักท่องเที่ยวศักยภาพสูงจีน อินเดีย รัสเซีย ทำให้มองเห็นถึงโอกาสจังหวัดที่ติดชายแดนที่มีศักยภาพและต้องพัฒนาให้เติบโตและเคลื่อนไหวมากขึ้น และเพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในเส้นทาง 5 เชียง ให้เกิดการพัฒนาและการบริหารการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน สู่ระดับสากลเพื่อกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยวสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงต่อไป

login to rate

ระดับความนิยม:

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:  14th Jan 18

จำนวนผู้ฟัง:  96

แสดงความคิดเห็น:  0

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ:  0

หมวด:   รายงานข่าวสุขภาวะ

แจ้งเสียงไม่เหมาะสม

เพิ่มเป็นเสียงที่ชื่นชอบ

ส่งอีเมล์ให้เพื่อน

ดาวน์โหลดเสียงนี้(12 ดาวน์โหลด)


(สามารถนำโค๊ดนี้ไปแสดงที่เว็บไซต์หรือ MySpace,Friendster,Blogger ของคุณได้!)