ร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย : การสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน กทม.

Facebook


สมัชชาสุขภาพ เป็นกระบวนการที่ให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
ได้ร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และเรียนรู้ร่วมกันอย่างสมานฉันท์
เพื่อนําไปสู่การพัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายสาธารณะเพื่อสุขภาพของประชาชน

การจัดสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ในปีนี้
มีกระบวนการคัดเลือก โประเด็นนโยบายสาธารณะโ ที่นำมากำหนดเป็น โระเบียบวาระการประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ ๒ พ.ศ.๒๕๖๔โ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หนึ่งในนั้นคือ เรื่องการสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน กรุงเทพมหานคร คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร

ทุกความคิดเห็นของท่านมีประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคน กรุงเทพมหานคร
คณะกรรมการสนับสนุนการจัดและขับเคลื่อนมติสสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร

จึงขอเชิญทุกท่านร่วมแสดงความคิดเห็นต่อข้อเสนอเชิงนโยบาย :
การสานพลังพัฒนาพื้นที่สาธารณะเพื่อสุขภาวะของชุมชน กรุงเทพมหานคร
เพื่อนำเข้าสู่ที่ประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 2 พ.ศ.2564
โดยจะปิดรับฟังความดคิดเห็นวันที่ 20 สิงหาคม 2564

login to rate

0 ความนิยม

แจ้งวีดีโอไม่เหมาะสม

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบ

จำนวนผู้เข้าชม:  784

ความคิดเห็น:  0

เพิ่มวีดีโอที่ชื่นชอบแล้ว:  0

Links:0

ไม่พบวีดีโอที่ค้นหา

อัพโหลดโดย:  webmaster

วันที่:   16 สิงหาคม 2564

หมวด:   สมัชชาสุขภาพแห่งชาติ

ดาวน์โหลดวีดีโอนี้

(129ดาวน์โหลด)